Kultur

Landstinget ansvarar för att skapa förutsättningar för den regionala kulturens bredd och spets, tillgänglighet och mångfald.

Kulturnämndens sammansättning, mötesplanering och handlingar

Kulturplan, samverkan och kulturutveckling

Kulturen i Kalmar län ska erbjuda alla en möjlighet att utveckla sina sinnen och bildning, uppleva glädje, lust, sorg och dramatik. Kulturen hjälper oss att förstå vår samtid genom speglingar och frågeställningar. Kulturen ger oss möjlighet att skapa och att delta i konstnärliga processer.

Landstinget i Kalmar län ansvarar för den regionala kulturen genom samverkan med länets regionala kulturverksamheter, kommunerna, Länsstyrelsen Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län och Statens kulturråd.

Genom kultursamverkansmodellen finansierar landstinget och staten gemensamt de regionala kulturverksamheterna. Med de nationella kulturpolitiska målen och Kulturplan Kalmar län 2022 - Kultur att växa i som grund stödjer landstinget den regionala kulturen inom arkiv, bibliotek, dans, film, hemslöjd, konst, kulturarv, litteratur, musik och teater.

Utgångspunkten för kulturplanen är att kulturen bygger på en demokratisk grund för:
- Barn och unga
- Kultur till alla i hela länet
- Tillgänglighet
- Jämställdhet
- Integration och mångfald
- Internationell och interkulturell samverkan och utveckling
- Hållbar utveckling
- Kvalitet

Styrande dokument

Kulturplan 2022 - Kultur att växa i
Antagen av Landstingsfullmäktige 2018-05-30

Regional utvecklingsstrategi i Kalmar län 2030

Landstingsplanen 2018-2020

Positionspapper Regionsamverkan Sydsverige - kultur

Offentlig konst i Kalmar län

Skolkulturstrategi (RELEVANT)

 

Foto: Sisters of Sättra