Kulturstipendium

Kulturnämndens kulturstipendium kan delas ut som arbetsstipendium eller belöningsstipendium.
Ansökan/förslag ska lämnas in senast den 15 augusti.

Utlysning av kulturstipendium sker senast den 1 juni.

Arbetsstipendium

Arbetsstipendium utdelas till person, grupp eller organisation som är uppvuxen, bosatt eller verksam inom Kalmar län.

Arbetsstipendium kan utdelas

• som stöd för att kunna genomföra värdefulla insatser för länets kulturliv

eller

• som stöd till utbildning och forskning.

Arbetsstipendium delas ut efter ansökan eller förslag som lämnas till Landstingets kulturnämnd senast den 15 augusti. I ansökan ska tydligt anges syfte och ändamål med stipendiet. Handlingar som sökande önskar referera till kan bifogas ansökan.

Belöningsstipendium

Belöningsstipendium utdelas till person, grupp eller organisation som är uppvuxen, bosatt eller verksam inom Kalmar län. Stipendiet delas ut som uppskattning av värdefulla insatser som har eller har haft stor betydelse för länets kulturliv.

Belöningsstipendium kan inte sökas utan utdelas på förslag från person, organisation, institution eller kommun. Förslaget ska vara kulturnämnden tillhanda senast den 15 augusti och följas av motivering och/eller handlingar som kan ge behövlig information.

Urval och beslut

Kulturnämnden fattar beslut om kulturstipendier, senast vid sista sammanträdet för året.

Kulturnämndens ledamöter kan nominera egna förslag till stipendiater. Dessa förslag ska beredas efter samma princip som externa förslag.