Kulturutveckling

Landstinget har ansvar för att skapa förutsättningar för regional kulturverksamhet.

Regional Kulturplan och Kultursamverksansmodellen

Genom kultursamverkansmodellen finansierar landstinget och staten gemensamt de regionala kulturverksamheterna. Med de nationella kulturpolitiska målen och Kulturplan Kalmar län 2022 - Kultur att växa i som grund stödjer landstinget den regionala kulturen inom arkiv, bibliotek, dans, film, hemslöjd, konst, kulturarv, litteratur, musik och teater.

Kulturnämndens sammansättning, mötesplanering och handlingar

Kultur- och fritidsmedelsstatistik

Nationella kulturpolitiska mål

Resurser

Landstinget äger och driver fyra av länets fem folkhögskolor. Landstinget har även ansvar för fördelning av regionala kulturanslag samt fördelning av statliga och regionala anslag till studieförbund, ungdomsorganisationer och idrottsförbund.

Studieförbund och ungdomsorganisationer

 

Foto: Ölands dramatiska teater