Hälsa och kultur

Alla människor ska ha möjlighet att uppleva och utöva
kultur och ”kultur bara för att” – kulturen för dess eget
värde.

Inom Landstinget finns en stor politisk uppslutning kring för att Kalmar län skall vara ett Hälsolän och i RUS:en finns att målen för kultur ska nås genom samverkan inom hälsaområdet. Via en gemensam förstudie har Landstinget och Regionförbundet kartlagt vad som är aktuellt nationellt, hur läget ser ut i kommunernas omsorg och inom Landstingets vård och psykiatri. Med förstudien som grund har Landstinget och Regionförbundet drivit ett gemensamt projekt inom Hälsa och Kultur. Projektet var ett samarbete med länets kommuner, folkhögskolorna och Samordningsförbundet och med stöd från Kulturrådet.

Projektet har utgått ifrån vad kultur kan tillföra vård och omsorg:

  • Att genom kultur uttrycka sina åsikter kan man få inflytande och medverka i vårdprocessen
  • Att genom kultur uppleva förståelse så kan man uppleva sammanhang med omvärlden
  • Att genom konst och kultur uttrycka/uppleva att behandlingen är relevant så blir man motiverad

Utifrån behovet av att utveckla arbetsmodeller och nätverk för samverkan mellan vård, psykiatri, omsorg, kulturorganisationer och folkhögskolor i hela länet har projektet utvecklat övergripande strategi, metoder och medvetenhet inom Hälsa och kultur. Ett mål för projektet var att bli mindre beroende av enskilda eldsjälars insatser och i stället förankra möjligheterna hos ledningsfunktionerna för vård och omsorg. Kulturorganisationernas nuvarande verksamhet och program sker med hög konstnärlig kvalitet men är sällan förankrade med personal eller utifrån vårdtagares behov och levereras adhocmässigt. Därmed var ett annat viktigt mål att utveckla program som är bättre anpassade för mottagarna. Folkhögskolorna ingick i projektet och de har en långvarig tradition och kunskap om att arbeta direkt med personer från vården. Projektet har ett mycket stort intresse från flera kommuner, från ledningsfunktioner till personal i verksamheterna.

Strategi Hälsa och Kultur

Utvärdering av pilotprojektet Konst och Hemslöjd

Utvärdering Kulturarv i äldreomsorgen

Utvärderingsrapport Hälsa och Kulturprojektet

Hälsa och Kultur i hälsolänet Kalmar