Miljö och hållbar utveckling

Vårt landsting jobbar hälsofrämjande och ska stå för en god miljö och ta ett långtgående miljöansvar.

I Sverige är det övergripande miljömålet att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att öka miljö- och hälsoproblemen utanför landet. Landstinget är en viktig aktör i Sveriges arbete för att uppnå de målen.

Vårt miljöarbete ska bidra till en hållbar utveckling och minska den negativa miljöpåverkan. Strategiska insatser på olika områden är en av förutsättningarna för att förverkliga vår vision om ett friskare, tryggare och rikare liv. Våra fokusområden är att främja hälsa, förbättra resurshantering och förebygga förorening. Läs mer i landstingets policy.

Verksamhetsplan miljö och hållbar utveckling

I Landstingets verksamhetsplan för miljö och hållbar utveckling finns de mål och aktiviteter som är prioriterade 2018-2020. Mål och aktiviteter syftar till:

 • att minska miljöpåverkan vid upphandling och inköp
 • att öka vårt fossiloberoende och minska klimatpåverkan
 • ansvarsfull användning av naturens resurser
 • hållbar byggnation och stadsbildning samt en hälsosam miljö.

Läs mer i:
Landstingets verksamhetsplan för miljö & hållbar utveckling.

Miljöredovisning

I samband med årsredovisningen presenterar landstinget det gångna årets aktiviteter, insatser och resultat inom miljö- och hållbarhet. Läs mer i årsredovisningen.

Miljöorganisation

Miljöansvaret ligger i linjen och respektive chef är ansvarig för miljöarbetet inom sitt verksamhetsområde.

Miljöråd och miljöombud

Till chefernas stöd finns landstingets miljöråd, som utgörs av hållbarhetschef, miljösamordnare och miljöingenjör. Miljörådet har till uppgift att stödja, leda och driva utvecklingen av miljöarbetet i enlighet med hållbarhetsprogrammet. Till sin hjälp har chefer även ett lokalt miljöombud i sin organisation. Totalt finns ca 300 miljöombud inom landstingets verksamheter.

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen har i uppdrag att utifrån gällande miljö- och arbetsmiljölagstiftning arbeta för utfasning och begränsning av hälso- och miljöfarliga kemikalier i varor och kemiska produkter. Landstingets kemikaliegrupp utgörs av medarbetare med kompetens inom upphandling/inköp, arbetsmiljö, miljö och kemikalier.

Några goda exempel

 • Landstinget har energieffektiviserat egenägda byggnader och lokaler med ca 8 procent sedan 2009
 • Fr.o.m augusti 2017 körs busstrafiken på 100 % förnyelsebara drivmedel, biogas och HVO.
 • Landstinget har ett eget vindkraftverk som producerar 30 % av elförbrukningen
 • Landstinget har investerat i länets första solcellsanläggning om 400 kvm för elproduktion på Länssjukhuset i Kalmar.
 • Våra utsorterade textilier går till återbruk via biståndsorganisationen Human Bridge istället för att gå till förbränning.
 • Vi har solpaneler på totalt 210 kvadratmeter för varmvattenvärmning, vilket ger ca 110 000 kWh/år! Det motsvarar eluppvärmningen av drygt sju normalstora villor!
 • Vi har minskat förbrukningen av lustgas med ca 60 procent i det centrala lustgassystemet vid Länssjukhuset i Kalmar. Det motsvarar en koldioxidreduktion på ca 910 ton.
 • Vi har fördubblat andelen ekologiska livsmedel sedan 2012 och ligger nu på ca 40 %.
 • Landstinget har installerat miljövänlig geokyla för att kyla länssjukhuset i Kalmar
 • Vi har installerat 14 laddplatser vid länets tre sjukhus. Det ger patienter, besökare och medarbetare möjlighet att ladda sina el- och hybridbilar.
 • Vi har minskat koldioxidutsläppen från våra flygresor med 7 % sedan 2012.
 • Landstinget arbetar för en giftfri miljö och har handlat upp giftfria leksaker- och hobbymaterial