Pensionärsfrågor

Sverige är ett av de länder i världen som har den största andelen äldre i sin befolkning, en andel som dessutom ökar.

Med stigande ålder följer av naturliga skäl nedsatta funktioner. En tillgänglig hälso- och sjukvård, en god och säker vård inkluderande ett gott bemötande, en tillgänglig fysisk miljö, användbara produkter och tjänster samt bra och säkra hjälpmedel kan spela en avgörande roll för fortsatt självständighet och trygghet och för möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Dessa fakta gör att gruppen äldre (från 65 år och uppåt) utgör en viktig målgrupp för Landstingets planering av hälso- och sjukvårdsinsatserna i länet.

Grunduppgiften är att erbjuda en god vård på lika villkor och där den som har det största behovet ska ges företräde. Målet är en god hälsa hos befolkningen sådan den definieras i HSL. Sett i ett samhällsperspektiv utgör en god hälsa som tillstånd därtill en viktig förutsättning och "resurs" för den enskilde att kunna bli delaktig i samhällslivet på samma villkor som andra och till jämlika levnadsvillkor.