Landstingsrevisionen

Revisorernas uppgift är att årligen granska verksamheten i enlighet med god revisionssed.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och korrekt sätt. De granskar även om kontrollerna som görs internt är tillräckliga samt att räkenskaperna är rättvisande.

Direkt under fullmäktige finns sju förtroendevalda revisorer som årligen granskar all verksamhet som bedrivs inom landstingets verksamhetsområden. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Revisorerna biträds av landstingets revisionskontor samt av externa konsulter.

Revisorerna ska skriftligt granska delårsrapporten och bedöma om den följer målen som fullmäktige beslutat.

Revisionens protokoll: