Upphandling

Upphandlingsenheten upphandlar varor och tjänster för landstingets olika verksamheter.

Upphandling ska genomföras så att landstingets verksamheter får varor och tjänster med rätt funktion, rätt kvalitet till rätt pris vid rätt tillfälle.

I Landstinget i Kalmar län sker upphandling i nära samverkan med berörda förvaltningar och enheter. Till upphandlingsenhetens uppgift hör också att internt ge råd och stöd i avtalsfrågor.

Landstinget i Kalmar län lägger stor vikt vid att upphandlingsarbetet bedrivs professionellt och effektivt samt med god affärsetik.

Alla upphandlingar och inköp som offentliga myndigheter gör regleras främst genom lagen om offentlig upphandling( LOU). Syftet med upphandlingsreglerna är att offentliga myndigheter på bästa sätt ska använda skattemedel, genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. Grunden för all upphandling är de fem europarättsliga principerna om proportionalitet, icke-diskriminering, transparens, likabehandling och ömsesidigt erkännande.

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag kan erhållas via webben. Klicka på länken förfrågningsunderlag i menyn till höger, för att se fullständig förteckning över aktuella förfrågningsunderlag. Observera att du själv måste bevaka om det kommer ut förtydligande/komplettering avseende upphandlingen.

 Viktigt att tänka på när du lämnar anbud till oss:

  • Läs noga igenom förfrågningsunderlag och bilagor
  • Följ förfrågningsunderlag och bilagor när du lämnar anbud
  • Besvara alla punkter klart och tydligt
  • Se till att uppfylla samtliga skall-krav, anbud som inte uppfyller skall-kraven kan inte tas upp till provning
  • Sänd in alla begärda uppgifter samt ifyllda svarsbilagor
  • Hur och när anbudet skall avges framgår av respektive anbudsförfrågan

Avtal med leverantör får endast slutas och signeras av upphandlingschefen eller enligt delegation.