Stat, landsting och kommun - vem ansvarar för vad?

Det svenska samhället är indelat i tre politiska beslutandenivåer: stat, landsting/region och kommun.

Samtliga tre beslutandenivåer har rätt att ta ut skatt från medborgare och företag och alla har sina olika ansvarsområden.

Vart fjärde år hålls de allmänna valen till 

  • Riksdagen
  • Landstings- /regionfullmäktige
  • Kommunfullmäktige

Detta gör staten

Staten ansvarar för lagstiftning, finanspolitik, civilförsvar, polisväsende och högskola/universitet. Staten sköter folkbokföring och skatteuppbörd via skatteförvaltningen.

Länsstyrelsen är statens regionala myndighet som samordnar frågor inom miljöskydd, naturskydd, kommunikation mm. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen.

Detta gör landsting eller regioner

Landstingen har i första hand om hälso- och sjukvård och tandvård. I Landstinget i Kalmar län ingår även ansvar för folkhögskolor, kollektivtrafik och kulturfrågor.

Landstinget i Kalmar län har Landstingsfullmäktige som högsta politiska nivå. Landstingsfullmäktige har 67 direktvalda politiker som kommer från hela länet. 15 av dessa utgör Landstingsstyrelsen.

I takt med att många landsting antingen på egen hand bildat regioner eller genom sammanslagning mellan två eller flera landsting bildat större regioner så har direktval av politikerna kommit att gälla den nya regionala nivån. Landstingsfullmäktige ersätts av ett regionfullmäktige och uppdragen för de nya regionerna har ofta kommit att omfatta fler ansvarsområden.

Läs mer om Landstinget i Kalmar läns politiska styre.

Regionförbund i Kalmar län

I Kalmar län finns sedan början av 2000-talet ett regionförbund. I Regionförbundet i Kalmar län samlades då frågor som gäller utveckling av näringsliv, turism och infrastruktur. Regionförbundet i Kalmar län är också politiskt styrt men ingen direktvald politisk nivå. I stället är 22 av de 33 ledamöterna utsedda av kommunerna i länet och resterande 11 ledamöter utsedda av landstinget.

Läs mer om Regionförbundet i Kalmar län.

Detta gör kommunen

I Kalmar län finns tolv kommuner. Kommunerna ansvarar för grund- och gymnasieskola, socialtjänst, omsorg om psykiskt funktionsnedsatta, äldreomsorg, hemsjukvård, stadsplanering, räddningstjänst, vatten, avlopp, gator, vägar och renhållning med mera.