Organisation

Landstingets verksamheter är organiserade i åtta olika förvaltningar.

Landstingets högsta tjänsteman är landstingsdirektören. I Landstingsdirektörens stab ingår enheterna kansli, ekonomi, personal, utveckling, kommunikation, planering, beställning, samt utvecklings- och folkhälsoenheten.

De åtta olika förvaltningarna:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är den största förvaltningen. Förvaltningen omfattar länets tre sjukhus med den specialiserade sjukvården. Det är Västervik, Oskarshamn och Kalmar, som är länssjukhus. I förvaltningen igår också Diagnostiskt centrum - länets samlade laboratorieverksamhet. Här utförs 4,5 miljoner analyser, undersökningar och behandlingar året om.

Primärvårdsförvaltningen organiserar vården inom området allmänmedicin på länets hälsocentraler. Primärvårdsförvaltningen ansvarar också för länsövergripande sjukvårdsupplysning som nås på telefonnummer 1177. Primärvårdsförvaltningen ansvarar även för länets barnhälsovård och asyl- och flyktinghälsovård.

Psykiatriförvaltningen erbjuder psykiatrisk hälso- och sjukvård. Inom psykiatriförvaltningen finns vuxenpsykiatri med geografisk indelning i norra, mellersta och södra länet, samt länsövergripande barn- och ungdomspsykiatri. I Västervik finns rättspsykiatrisk vård. 

Folktandvården delar in sin verksamhet i tre olika områden: allmäntandvården, specialisttandvården och sjukhustandvården. Folktandvården har både barn- och ungdomstandvård samt vuxentandvård.

Landstingsservice omfattar landstingets stödverksamheter. Här finns bland annat landstingets fastigheter, transporter, inköpsfrågor, administrativ service, tvätteri, kost och lokalvård samlat. 

Kalmar Länstrafik (KLT) ansvarar för kollektivtrafiken som består av linjetrafik, skolresor, närtrafik och serviceresor i form av färdtjänst och sjukresor.

Bildnings- och kulturförvaltningen samlar fyra av länets folkhögskolor; Gamleby, Högalid, Vimmerby och Ölands folkhögskola. Förvaltningen har även ansvar för regional kulturverksamhet, fördelning av regionala kulturanslag, fördelning av anslag till studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott

IT-förvaltningen stödjer landstingets verksamheter med tillgänglig IT-teknik. Förvaltningen utvecklar, underhåller och driftar landstingets gemensamma applikationer, nätverk och system.

Landstinget är demokratiskt styrt

Det innebär att länets medborgare är med och påverkar landstingets verksamhet genom allmänna val vart fjärde år av de politiker som styr landstinget.