Landstingsfullmäktige i Västervik

Nyhet 2017-05-31

Under onsdagen sammanträder landstingsfullmäktige på Stadshotellet i Västervik.

Förmiddagen ägnades helt och hållet åt landstingets årsredovisning för 2016. Trots en lång rad inlägg ställde sig samtliga ledamöter till slut bakom årsredovisningen och beviljade de olika styrelserna ansvarsfrihet. Också årsredovisningen för Regionförbundet i Kalmar län gdkändes.

Under eftermiddagen behandlades fyra medborgarförslag. I samtliga fall blev det beslut efter liggande förslag:

  • Det är inte aktuellt att linje 401 i Lindsdal återfår sin gamla sträckning. Det blev avslag på ett medborgarförslag med det innehållet. SD ville att frågan skulle återremitteras med uppdrag att utreda alternativa sträckningar för vissa turer.
  • KLT håller på att utveckla möjligheten att beställa och betala närtrafikens resor genom en app i mobiltelefonen. Det svaret gavs på ett medborgarförslag att kunna betala och beställa på KLT:s hemsida istället för att vänta i en telefonkö. SD ville återremittera frågan med målet att åstadkomma en mobilanpassad hemsida.
  • I ett annat medborgarförslag efterlystes en enhetstaxa för transport av avliden från äldreboende eller bostad till bårhus. Svaret som landstinget ger är att en upphandling av transporterna pågår och att landstinget ska ta ansvar för alla transporter som man är ansvarig för. Därmed ska inte anhöriga behöva välja mellan begravningsentreprenörerna om denna tjänst. En upphandlad transporttjänst ska underlätta för närstående. Taxan hanteras i ordinarie plan- och budgetprocess.
  • Ett förslag från en boende i Överum om läkarbil i glesbygd avslogs. Landstinget pekar på Lagen om valfrihet i primärvården som innebär att landstinget från centralt håll inte kan styra var och hur etablering av vårdcentraler ska ske. Alliansen ställde sig positiv till medborgarförslaget och ville ha en återredovisning på hur liknande försök med läkarbil fallit ut i grannlänen. Också Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Landstingsfullmäktige gav klartecken för att genomföra bygget av nya psykiatrilokaler i Oskarshamn och medge att ramen utökas med 20 miljoner. Genom en protokollsanteckning markerade Sverigedemokraterna mot att planeringen varit dålig då ramen behövt utökas.

På eftermiddagen behandlades också fler motioner:

  • En motion från SD om en webbfunktion motsvarande Symtom Checker besvarades med att det sedan början av 2017 finns en symtomguide på 1177.se.
  • I ett svar på en motion från SD kring särskilda satsningar för ambulanssjuksköterskor med riskfyllt arbete pekas på att risksituationerna i jobbet regelbundet tas upp vid skyddsronder, arbetsplatsträffar och basenhetsråd. Det finns också en särskild handbok för att belysa riskfyllda moment. När det gäller specifika lönesatsningar pekas på landstingets lönepolitiska dokument. SD ville i motionen inventera behovet av risktillägg och att lönesatsningar sker riktat mot ambulanssjuksköterskor. SD reserverade sig till förmån för ett bifall till motionen.
  • Landstingsfullmäktige ställde sig positiv till Gudrun Brunegårds (KD) motion om att pröva att organisatoriskt koppla skolsköterskor och skolläkare till landstinget för att få ett helhetsperspektiv kring elevers fysiska, psykiska och psykosociala hälsa. Landstingsdirektören får i uppdrag att undersöka förutsättningarna i samverkan med länets kommuner.
  • I en motion föreslog Malin Sjölander (M) att Kalmar län skulle utreda möjligheten att införa ett arbetssätt kring prostatacancer som innebär att män i utvalda åldersgrupper ska informeras och ges möjlighet till ett PSA-test, ett blodprov för att undersöka prostatan. Landstinget besvarar motionen med att hänvisa till Socialstyrelsens pågående arbete med att ta fram rekommendationer kring screening med PSA-prov och övriga diagnostiska tester som förväntas vara klar sommaren 2017.

I övrigt togs beslut helt enligt förslagen när det gällde samverkansavtal för skärgårdstrafiken, taxa för skärgårdstrafiken, kollektivtrafiksstrategi 2050 för Kalmar län, trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025.