Äldre har en övervägande positiv upplevelse av vården

Nyhet 2017-09-29

Under hösten 2016 genomfördes en undersökning om äldre slutenvårdspatienter och deras anhörigas upplevelse av vård och omsorg i Kalmar län.

Undersökningen visar att de äldre som vårdades på länets sjukhus har en övervägande positiv upplevelse av vården. Majoriteten av patienterna i undersökningen känner sig väl omhändertagna och trygga under sin sjukhusvistelse.

Viktiga faktorer som påverkar risken för oplanerade återinskrivningar är patienten och anhörigs delaktighet i planeringen av vården, information till patient och anhörig samt utskrivningstillfälle.

De patienter som blivit oplanerat återinskrivna upplever att de är mindre delaktiga i de beslut som fattas om deras vård. De känner också att de i lägre grad fått information som de själva förstod samt att de i mindre utsträckning blivit utskrivna från sjukhuset den dag de själva ville.

Andra faktorer som kan påverka är om den äldre har risk för undernäring samt om de själva har uppgett minnesproblem i olika omfattning.

Anhöriga till de äldre som ingick i undersökningen anser att det är viktigt att de får vara delaktiga i de beslut som fattas om den äldre, men endast hälften kände att de var det.

Även de anhörigas hälsa påverkas av att de ger vård, hjälp och stöd till en äldre. Av de äldre anhöriga hade hälften någorlunda eller dålig hälsa och endast var femte hade god hälsa. Bland de yngre anhöriga hade närmare hälften mycket god hälsa eller utmärkt hälsa och endast var tredje uppgav sig ha någorlunda eller dålig hälsa.

– Resultatet visar vad som är viktigt i arbetet för att förbättra vården för våra äldre, säger Ann-Katrin Wilhelmsson, äldresamordnare vid landstinget. Delaktighet, anpassad information, ett personcenterat arbetssätt och anhörigas situation är delar vi behöver fokusera på även fortsättningsvis. Samtidigt är det glädjande att se att äldre har en övervägande positiv upplevelse av vården i vårt landsting.

Mer om undersökningen

Undersökningen har skett i samverkan mellan landstinget i Kalmar län, Linnéuniversitetet, Regionförbundet i Kalmar län och IC Quality AB. Syftet var att ta reda på vilka patientrelaterade faktorer som kan leda till en ökad risk för oplanerad återinskrivning på sjukhus samt identifiera utvecklingsområden.

En enkät riktade sig till den äldre efter utskrivning från sjukhuset och en enkät riktade sig till den äldres anhöriga. Som komplement till enkätundersökningen gjordes även telefonintervjuer med en del av de deltagande patienterna och deras anhöriga. Totalt svarade 388 av 600 patienter och 325 av 600 anhöriga på enkäterna.