Landstingsfullmäktiges andra dag

Nyhet 2018-05-30

Landstingsfullmäktige fortsatte sitt sammanträde på Ekerum Resort under onsdagen.

Förmiddagen dominerades av en omfattande ekonomisk debatt med ett stort antal talare. Anledningen var dels behandlingen av landstingets årsresultat för 2017, som slutade med ett resultat på 187 miljoner kronor – 42 miljoner mer än budget, dels ett antal interpellationer från oppositionen.

I total enighet godkändes slutligen årsredovisningen. Förutom landstingets årsredovisning behandlades också ett antal andra där landstinget är huvudman, exempelvis för Stiftelsen Kalmar läns museum, Kalmar läns musikstiftelse, Regionförbundet i Kalmar län och Samordningsförbundet i Kalmar län.

Eftermiddagen inleddes med behandling av fyra medborgarförslag.

Två förslag, dels om att dela ut gratis menskopp till 13-åriga flickor och dels om att landstingsanställda skulle få åka gratis med kollektivtrafiken, avslogs.

Ett förslag om att höja kommunernas avgift för vårdplats på sjukhus för färdigbehandlade besvarades med att landstinget har tecknat en överenskommelse med länets kommuner om samverkan då patienter skrivs ut efter att ha varit inlagda på sjukhus. Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut till öppen hälso- och sjukvård eller socialtjänst när inte sjukhusets resurser längre behövs.

Ett fjärde förslag om att inrätta särskilda äldremottagningar ledde till debatt vid fullmäktige. I svaret pekas på primärvårdens ansvar för den individuella planeringen vid utskrivning från sjukhus. Det blir också större fokus på att identifiera äldre med stor risk att försämras. Vid akutvårdsavdelning vid Länssjukhuset i Kalmar pågår arbete med att bygga upp ett geriatriskt team. Däremot är det inte aktuellt med särskilda äldremottagningar. Alliansen och Sverigedemokraterna var inte nöjda med majoritetens svar utan ville på olika sätt inrätta äldremottagningar.

När det gäller samtliga åtta motioner som behandlades vid landstingsfullmäktige så följde besluten landstingsstyrelsens förslag. Men i fem fall blev det debatt och reservationer.

I en C-motion föreslogs att ett heltäckande program för nära vård på landsbygden skulle utarbetas. I svaret konstaterades att utvecklingsarbetet av den nära vården kopplat till framtidens hälso- och sjukvård i länet pågår. Centern och Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för motionen.

En motion från Liberalerna om att införa en psykiatriambulans besvarades med att det är polisen som är den myndighet som har möjlighet att transportera medborgare till vårdinrättning för bedömning, enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Alliansen reserverade sig till förmån för motionen.

En M-motion om att införa gynekologisk cellprovskontroll för kvinnor över 65 år avslogs med hänvisning till nationella rekommendationer eftersom sannolikheten att hitta en livmoderhalscancer över 65 år är liten om man fram till dess haft normala prover. Moderaterna yrkade bifall till motionen.

Det blir ingen utredning om merkostnadsersättning för glutenintoleranta. Sedan 2009 har landstinget inte delat ut någon ersättning. Beslutet togs efter en översyn för att ta bort orättvisor i regelverket när det gällde bidrag för olika födoämnesallergier. Det svaret ges på en SD-motion om att utreda en merkostnadsersättning på 2 400 kronor årligen till glutenintoleranta. SD reserverade sig till förmån för motionen.

Landstinget håller på att ta fram ett lokalt tillägg på hur patienter med myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) ska handläggas. Någon organisatorisk förändring är dock inte aktuell för denna patientgrupp. Med detta besvarades en motion från Sverigedemokraterna om att skapa en mer samlad organisation och mottagningsenhet för patientgruppen. SD reserverade sig.

Landstingsfullmäktige sa på onsdagseftermiddagen också ja till inriktning av verksamhetsorganisationen för Region Kalmar län. Det är vid årsskiftet som Region Kalmar län bildas då landstinget och regionförbundet går samman.