Beslut vid landstingsfullmäktige

Nyhet 2017-03-01

I dag den 1 mars har landstingsfullmäktige sammanträde på Ölands folkhögskola.

En av de längre debatterna kom att handla om ekonomin i Kalmar läns Musikstiftelse. Beslutet blev att landstinget förbinder sig att se till att länsmusikens tillgångar inte understiger summan av skulderna. Anledningen till ansvarsförbindelsen är att ekonomin i stiftelsen är sådan att det kan uppstå ett läge där tillgångarna understiger skulderna.

Både Alliansen och SD reserverade sig till förmån för egna förslag. SD ville återremittera ärendet för fullständig redovisning av stiftelsens ekonomi. Alliansen ville bland annat ha en återrapportering av ekonomin till landstingsstyrelsens arbetsutskott var tredje månad under 2017, samt att ansvarsförbindelsen ska prövas på nytt om tolv månader.

En del av dagen ägnades också åt att behandla tre motioner och åtta medborgarförslag. Besluten blev enligt följande:

 • Landstinget vill avvakta Folkhälsomyndighetens utredning innan också pojkar erbjuds vaccination mot HPV-virus. Med det besvarades en motion från Liberalerna. HPV är den vanligaste sexuellt överförda sjukdomen i landet och kan ge upphov till livmoderhalscancer och kondylom men också andra cancerformer. I dag erbjuds alla flickor i årskurs fem och sex vaccination. Alliansen reserverade sig till förmån för motionen som innebär att vaccination för pojkar i Kalmar län ska utredas.
 • Landstingsdirektören ska utreda hur ett komplement till befintliga avgångssamtal kan se ut. Med det besvarades en annan motion från Liberalerna med förslag om en systematisk modell för avslutningssamtal med medarbetare inom landstinget som slutar.
 • Landstingsfullmäktige ställde sig positiv till en motion från Gudrun Brunegård (KD) om att lyfta de medicinsk-etiska frågorna. Men istället för motionens förslag om en kommitté inom landstinget vill landstinget se ett samarbete kring en medicinsk-etisk kommitté inom sjukvårdsregionen. En fråga som ska tas upp i den regionala sjukvårdsledningen.
 • Ett medborgarförslag om fria bussresor för pensionärerna kommer att beaktas i kommande plan- och budgetarbete. Sverigedemokraterna reserverade sig för att fria bussresor för seniorer 70 och äldre på tätortstrafiken i Kalmar ska införas på försök under vissa tider på dagen. KD hade också ett förslag om att trafikstyrelsen skulle få direktiv att aktivt pröva möjligheten att införa avgiftsfria resor för pensionärer från sommaren 2017.
 • En förslagsställare ville ha tydligare biljettregler för länsöverskridande resor Överum-Linköping. Förslaget besvarades med att KLT för dialog med Östgötatrafiken i frågan, men att någon uppgörelse om att Kustpilentaxa också ska gälla i Linköpings stadstrafik inte gått att nå.
 • Ett annat förslag om att införa gratis bussresor för asylsökande besvarades med att det inte är aktuellt för landstinget att bekosta gratis bussresor sedan Migrationsverket sagt upp avtalet med KLT. Från den 1 december 2016 har Migrationsverket återgått till att köpa enskilda biljetter istället för periodkort.
 • Landstingsfullmäktige avslog ett medborgarförslag om att förkorta väntetiden för transport vid sjukbesök. Anledningen är att det skulle leda till kostnadsökningar då samåkning inte kan ske i lika stor grad som i dag. Både Alliansen och Sverigedemokraterna hade andra förslag som föll i voteringen. Alliansen ville att det skulle tas fram ett förslag en väntetidsgaranti som begränsar väntetiden till två timmar per vårdtillfälle. SD ville att det skulle göras en utredning om hur väntetiderna kan kortas.
 • Det pågår en utredning inom landstinget om att erbjuda möjlighet till förmånscykel till landstingsanställda. Det svaret ges på två medborgarförslag som tycker att landstinget ska erbjuda sina anställda den möjligheten.
 • Att minska köerna till audionomer för utprovning av hörapparat är en prioriterad fråga som landstinget jobbar intensivt med. Trots att fler audionomer anställts senare år har det inte varit tillräckligt då befolkningens behov ökat. Det svaret ges på ett medborgarförslag om att korta köerna, som i dag överskrider vårdgarantins 90 dagar. Alliansen reserverades sig till förmån för att en utredning görs om en utökning av vårdvalet till att också gälla hörselvården.
 • Det är inte möjligt att utnyttja de bussar som då och då går från Öland till Kalmar med skylten "ej i trafik" till passagerartrafik. De är nämligen på väg till verkstad och inte några dagliga planerade turer. Det svaret ges på ett annat medborgarförslag.
 • För närvarande är det inte aktuellt att öppna någon provtagningscentral vid Länssjukhuset i Kalmar liknande dem i Oskarshamn och Västervik. Det skulle krävas betydande investeringar i form av lokaler och andra faciliteter och behörig personal. Frågan kan dock komma upp igen om ekonomin tillåter det. Det svaret får en anställd på länssjukhuset som lämnat in ett medborgarförslag. SD reserverade sig till förmån för en utredning om att inrätta en provtagningscentral i Kalmar.