Landstingsfullmäktige i två dagar

Nyhet 2017-11-29

Landstingsfullmäktiges sammanträde som bland annat behandlar landstingsplan 2018-2020 och budget för 2018 pågår 29-30 november.

Som ett av de första ärenden på onsdagen sa fullmäktige ja till att köpa fastigheten Lärlingen 6 i Kalmar där landstingshuset ligger för 220 miljoner av Claesson & Anderzén HB. Beslutet togs i enighet, men Sverigedemokraterna gjorde en protokollsanteckning. Landstinget tillträder fastigheten tidigast februari 2018. Därmed övergår landstinget från att vara hyresgäst till att bli ägare av landstingshuset.

Under onsdagsförmiddagen behandlades två medborgarförslag, dels ett angående färdtjänstresor i annan kommun, dels ett om rabatterad slutenvårdsavgift till personer med aktivitetsstöd. I båda fallen gick fullmäktige på landstingsstyrelsens linje. Det första förslaget avslogs, det andra besvarades med att landstinget följer SKL:s överenskommelse.

En motion från centern om att avskaffa pristillägg vid resor över länsgräns besvarades bland annat med att det pågår arbete om att hitta en avståndsbaserad taxa utan hänsyn till länsgränser. Om möjligt kommer det att förslås under 2018. Centerpartiet reserverade sig mot beslutet.

En motion från Sverigedemokraterna om att länets ambulanser enbart ska vara bemannade med specialistutbildade sjuksköterskor avslogs. Majoriteten hänvisade till att basbemanningen är en sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare. 70 procent av alla medarbetare ska vara sjuksköterskor. Också ett yrkande från allianspartierna om en genomlysning av ambulansorganisationen i länet avslogs. SD respektive alliansen reserverade sig för sina olika förslag.

En motion från allianspartierna om att inrätta äldrepsykiatriska enheter besvarades med att det pågår ett arbete inom länsgemensam ledning om bättre liv för de mest sköra äldre där en strategi och handlingsplan finns framtagen. Alliansen reserverade sig till förmån för motionen.

En motion från Henrik Yngvesson (M) om att ta fram ett informationsmaterial för att öka antalet barn som vaccineras besvarades med att arbetet om att stärka informatinsinsatserna i befintliga kanaler är påbörjat. 

Delårsbokslutet för årets första månader lades till handlingarna efter debatt.

Efter lunch kommer debatten kring landstingsplanen att starta.

Hela sammanträdet går att följa i direktsändning på webben.