Vårdrelaterade infektioner kostar miljoner

Nyhet 2017-05-17

Antalet vårdrelaterade infektioner (VRI) minskar i Sverige men fortfarande uppskattas att närmare 65000 patienter drabbas varje år.

Det visar en ny rapport, som bygger på granskning av nära 60 000 vårdtillfällen, där Landstinget i Kalmar län har lägst resultat i landet.

I landstinget var det 2,1 procent av vårdtillfällena som hade identifierad VRI och andelen vårdtillfällen med undvikbar VRI 0,8 procent, vilket var det lägsta resultatet i landet. Resultatet innefattar totalt 2 586 granskade vårdtillfällen mellan 2013-2016. Motsvarande siffra nationell för identifierade VRI är 4,7 procent.

- Vårt mål är att ha Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Arbetet för att undvika vårdrelaterade infektioner ska ständigt pågå för att minska onödigt lidande och kostnader, säger utvecklingdirektör Magnus Persson.

En vårdrelaterad infektion innebär förutom lidande för patienten, förlängd vårdtid och för de undvikbara VRI kostnader upp till 3,3 miljarder kronor nationellt, eller cirka fem procent av totalkostnaden för somatisk sjukhusvård. En patient som drabbas av en VRI måste stanna i snitt 16,6 dagar på sjukhus medan den som inte smittas kan skrivas ut efter 6,3 dagar. Vårdrelaterade urinvägsinfektioner (UVI) och postoperativa sårinfektioner är vanliga skador. Många vårdskador inklusive VRI går att undvika genom ett systematiskt förbyggande arbetssätt.

Fakta/Rapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL)

I rapporten "Vårdrelaterade infektioner – Kunskap, konsekvenser och kostnader", redovisas olika aspekter av vårdskador och framförallt vårdrelaterade infektioner. Rapporten bygger på data ur journalgranskningen 2013–2016 och omfattar över 58 000 granskade vårdtillfällen vid drygt 60 sjukhus.

Rapporten innehåller en fördjupad analys av VRI med jämförelser över tid och fördelning mellan ålderskategorier och kön.