Lex Maria-anmälan efter självmord

Lex Maria 2016-12-01

Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord.

Fallet gäller en 25-årig man som tog sitt liv ett par veckor efter vårdkontakter med sin hälsocentral som bland annat rörde oro för kroppslig sjukdom. I anslutning till dessa kontakter fanns inte någon misstanke om självmordsbenägenhet, vilket inte heller andra personer i omgivningen har märkt. Patienten hade en känd psykiatrisk sjukdomsbild sedan tidigare men avböjde remittering för fortsatt kontakt inom psykiatrin.

Lex Maria-anmälan görs på grund av att det har varit en vårdkontakt inom fyra veckor från självmord. Självmordet bedöms ha varit svårt att förhindra.

Mer information

Mattias Alvunger, chefläkare
0480-847 20

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.