Lex Maria-anmälan efter självmord

Lex Maria 2016-06-07

Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en ett självmord.

Fallet gäller en 78-årig man som tog sitt liv kort tid efter kontakt med hälsocentralen för receptförskrivning. Patienten hade dessförinnan haft kontakt med sjukvården för psykiska och kroppsliga besvär i nära tid till händelsen.

Vid de föregående kontakterna hade inte någon misstanke framkommit om försämring. En tydlig planering av återbesök till hälsocentralen har inte funnits trots regelbunden medicinering. I det aktuella fallet bedöms inte det ha haft någon koppling till självmordet som bedöms ha varit svårt att förutse.

Enligt gällande föreskrifter ska alla självmord där en vårdkontakt ägt rum inom fyra veckor anmälas till IVO.

Mer information

Mattias Alvunger, chefläkare
0480-847 20

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.