Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

Lex Maria 2016-06-16

Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd diagnos.

Fallet gäller en 68-årig man med långvariga besvär av hosta som utretts genom hälsocentralen och specialistmottagningar.

Det har funnits misstankar om astma och refluxsjukdom i magsäcken som orsak vilket har föranlett flera undersökningar i primärvården och på sjukhus. Lungröntgen skedde inte förrän i ett senare skede när även blodtillblandning i upphostning tillstötte sju månader efter att patienten sökte för hostan.

Fortsatt utredning har då visat en stor lungtumör med metastaser. Vårdgivaren finner att lungröntgen ingår i basal utredning av långvarig hosta i ett tidigare skede än som blivit fallet. Fördröjning av diagnosen bedöms som en allvarlig vårdskada genom att behandlingsinsatser först senare har kunnat sättas in vilket kan påverka prognosen.

Mer information

Mattias Alvunger, chefläkare
0480-847 20

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.