Årets första prognos visar på nollresultat

Pressmeddelande 2017-03-29

Årets första ekonomiska prognos för helåret 2017 visar på ett nollresultat.

I månadsrapporten efter februari månad som presenterades för landstingsstyrelsen på onsdagen framgår att kostnadsutvecklingen de två första månaderna varit 2,1 procent, men bedömningen är att det för helåret kan hamna på det dubbla. Om landstinget ska nå sitt resultatmål får nettokostnaderna inte öka mer än 2,3 procent.

Osäkerheten är dock stor både vad gäller kostnader och intäkter, riktade statsbidrag och bidrag för asylsjukvård. Flera åtgärder pågår för att minska kostnaderna med bland annat stort fokus på att landstinget ska vara oberoende av hyrbolag i januari 2019. Men det är ännu för tidigt att bedöma effekten på helårsbasis.

Hyrbolagskostnader minskar något

Ett första tecken på att kostnadsutvecklingen när det gäller bemanningsbolagen kan vara på väg att brytas märks nu. I jämförelse med de två första månaderna förra året har kostnaderna minskat med 2,5 miljoner. Främst är det vid länets tre sjukhus som resultat märks av de åtgärder som satts in. Kostnaderna för bemanningspersonal är de lägsta på tre år och i jämförelse med fjolåret en minskning med 40 procent. Också inom psykiatrin märks en kostnadsminskning medan primärvården har en marginell ökning.

En rad olika åtgärder pågår för att nå målet om oberoende av bemanningsbolag till januari 2019.

Tillgängligheten till sjukvården stabil

71 procent fick i februari komma till en specialistmottagning på något av länets sjukhus inom 60 dagar, 76 procent fick vänta högst 60 dagar på behandling/operation. Akutmottagningarna vid Oskarshamns och Västerviks sjukhus har stabila väntetidssiffror i februari. 88 respektive 87 procent av alla patienter var klara inom fyra timmar, vid Länssjukhuset i Kalmar var motsvarande siffra 71 procent. Omkring 70 procent av patienterna i Oskarshamn fick träffa en läkare inom 60 minuter efter ankomst. Vid Länssjukhuset i Kalmar rörde det sig om 62 procent och i Västervik 60 procent.

Landstingsstyrelsen fick i samband med redovisningen av tillgängligheten på sjukhusen också en rapport om standardiserat vårdförlopp inom cancervården. Totalt rör det sig om knappt 2 600 patienter som hittills handlagts enligt modellen. I drygt 1 500 fall har förloppet kunnat avbrytas innan behandling, då det visat sig att det inte rörde sig om cancer eller att patienter själv avböjt att handläggas enligt modellen. En del förlopp har också avslutats då patienten varit för sjuk för kurativ behandling och istället överförts till palliativ vård. För 670 har förloppet avslutats i och med att behandlingen startats. I 50 procent av fallen har patienterna kunna handläggas inom de uppsatta ledtiderna.

Utvärdering av standardiserat vårdförlopp sker fortlöpande på nationell nivå. Under våren kommer också en utvärdering att ske inom landstinget tillsammans med Linnéuniversitetet.

Barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att visa upp hög tillgänglighet till första besök. I februari fick 97 procent av patienterna tid för ett första besök inom 30 dagar. Däremot har tillgängligheten till fördjupar utredning/behandling försämrats. I februari var det 60 procent som fick tid inom 30 dagar.

När det gäller tillgängligheten till vuxenpsykiatrin fick 89 procent av patienter tid inom 60 dagar i februari.

För primärvården redovisades tillgänglighet på telefon till sjukvårdsrådgivningen på 1177 Vårdguiden. Totalt rörde det sig om 12 031 samtal under februari, varav 55 procent besvarades inom nio minuter. Medelsvarstiden var 12,21 minuter.

Antalet anslutna till e-tjänsterna på 1177.se fortsätter att öka. 1 februari var 85 500 länsbor anslutna, en ökning med 3 500 sedan årsskiftet. Antalet inloggningar till e-tjänsterna ökar också kraftigt varje månad. I januari låg ökningen i jämförelse med samma tidpunkt föregående år på 63 procent. För Journalen, en av e-tjänsterna, noterades också nytt rekord med 14 295 unika inloggningar i februari.

Kvalitet och patientsäkerhet

Sjuksköterskan Anders Carming vid geriatriska kliniken på Länssjukhuset i Kalmar berättade för landstingsstyrelsen hur man effektiviserat rapporttiden till förmån för mer tid till patienten genom införande av whiteboard. Arbetet är nominerat till GötaPriset som delas ut vid Kvalitetsmässan i november. Också primärvården i länet är nominerad då man gått från målrelaterad ersättning till en styrmodell där varje hälsocentral eller läkarmottagning anpassar sitt kvalitetsarbete till sina förutsättningar och sina patienter.

Landstinget och Länsgemensam ledning i samverkan är också nominerade till Guldlänken för arbetet med patient-och närståendemedverkan. Nomineringen är gjord av patientföreträdare i landstingets ledning och länets Utvecklingsråd. Vinnarna publiceras den 31 maj.