Åtgärder ska öka tillgängligheten

Pressmeddelande 2017-10-31

Flera åtgärder är på gång för att minska väntetiderna till hud, öron-näsa-hals, smärtverksamheten och ögonsjukvården vid länets sjukhus.

Det handlar bland annat om att minska väntetiden för utprovning av hörapparat genom fortsatt upphandling av audionomtjänster, att handla upp gråstarrsoperationer för att förbättra tillgängligheten och att på olika sätt effektivisera verksamheter för att skapa bättre patientflöden.

Det framgick av redovisningen av tillgängligheten vid de tre sjukhusen som presenterades för landstingsstyrelsen på tisdagen.

I september fick 60 procent tid till en specialistmottagning på något av länets sjukhus inom 60 dagar, 60 procent fick vänta högst 60 dagar på behandling/operation. Akutmottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar har förbättrat tillgängligheten något sedan i somras, 74 procent av patienterna var klara inom fyra timmar i september. Vid Västerviks respektive Oskarshamns sjukhus var motsvarande siffror 88 och 83 procent.

Barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att visa upp hög tillgänglighet till första besök. I september fick 100 procent av patienterna tid för ett första besök inom 30 dagar. Under första halvåret 2017 var Landstinget i Kalmar län det enda landstinget i landet som klarade den förstärkta vårdgarantin på 30 dagar för första besök till BUP.

Däremot klaras inte målet när det gäller tillgängligheten till fördjupad utredning/behandling. 58 procent av patienterna fick tid inom 30 dagar i september.

När det gäller tillgängligheten till vuxenpsykiatrin fick 85 procent av patienter tid inom 60 dagar i september.

För primärvården redovisades bland annat tillgänglighet till 1177 Vårdguiden på telefon. Totalt rörde det sig om 11 960 samtal under september, varav 48 procent besvarades inom nio minuter. Medelsvarstiden var 11,5 minuter. En rad åtgärder pågår för att förbättra telefontillgängligheten till 1177.

Antalet anslutna till e-tjänsterna på 1177.se fortsätter att öka. I september var 96 700 länsbor anslutna, en ökning med 17 500 sedan årsskiftet. Antalet inloggningar till e-tjänsterna ökar också kraftigt varje månad. I september låg ökningen i jämförelse med samma tidpunkt föregående år på 53 procent. För Journalen, en av e-tjänsterna, noterades 17 036 unika inloggningar i september.

Oberoende av bemanningsbolag

Fram till och med september ligger landstingets kostnader för bemanningsbolag omkring 19 miljoner under fjolårets nivå vid samma tid. Framför allt är det kostnader för sjuksköterskor, psykologer som minskat kraftigt under periodvis under året legat på samma nivå som 2015.

Vid de tre sjukhusen har bemanningskostnaderna minskat med 11 miljoner hittills i år, inom psykiatrin är minskningen 10 miljoner medan kostnaderna inom primärvården ökat med 2 miljoner.

Landstinget jobbar både långsiktigt och kortsiktigt för att minska beroendet till bemanningsbolagen. Bland de kortsiktiga åtgärderna som haft effekt finns bra rekryteringar av ST-läkare och sjuksköterskor även om det finns brister inom vissa specialiteter, särskilda utlandsrekryteringar och nya bättre ramavtal vid upphandling av bemanningsbolag. Avtalstroheten vid upphandlingar har också ökat betydligt under 2017.

Långsiktigt handlar det exempelvis om erbjudande om heltid, utbildningsanställningar, rekrytering av nyanlända med hälso- och sjukvårdskompetens och introduktionsår för sjuksköterskor. Syftet är att stärka landstingets attraktivitet som arbetsgivare och därmed minska beroendet av bemanningsbolag.