Prognos om nollresultat för 2016

Pressmeddelande 2016-09-07

Även om kostnaderna fortsätter öka räknar landstinget med ett nollresultat för 2016. Det framgår av månadsrapporten efter juli.

Redan i samband med delårsbokslutet i april redovisades en prognos på ett nollresultat för helåret, vilket är en avvikelse mot budget på drygt 105 miljoner kronor.

Kostnadsläget har dock försämrats något sedan i april. Totalt beräknas verksamheten dra över sina budgetar med totalt 239 miljoner. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen under vilket de tre sjukhusen ligger beräknas förbruka knappt 180 miljoner kronor mer än budget. Primärvårds- och psykiatriförvaltningar visar vardera en budgetavvikelse på 20 miljoner kronor. Främst är det kostnaderna för bemanningsbolagen som tynger. Efter juli är kostnadsökningen 34 procent och på helåret beräknas bemanningsbolagen kosta landstinget 151 miljoner kronor i jämförelse med fjolårets 138 miljoner.

De ökade kostnaderna balanseras till viss del av ökade intäkter, som beräknas bli knappt 134 miljoner mer än budget.

Det finns dock en rad osäkerhetsmoment som kan komma att påverka ekonomin under resten av året, exempelvis konjunkturutvecklingen, börsen, ränteläget, men framförallt möjligheter och förutsättningar att bryta den fortsatt höga kostnadsutvecklingen. Stort fokus ligger därför på genomförande och uppföljning av samtliga förvaltningars framtagna handlingsplaner för en ekonomi i balans och för att minska kostnadsutvecklingen.

Utfasning av bemanningsbolag

Arbetet med att fasa ut bemanningsbolagen har hittills inte lett till några konkreta resultat. Men målet om att kostnaderna under 2017 högst ska uppgå till hälften av 2014 års nivå kvarstår. Av redovisningen för landstingsstyrelsen framgick att hittills under 2016 har kostnaderna ökat med 24 miljoner kronor. Totalt har bemanningsbolagen kostat landstinget omkring 95 miljoner kronor perioden januari-juli. Den andelsmässigt största ökningen står sjuksköterskor och psykologer för.

Förr att nå målet att minska kostnaderna konkretiseras nu åtgärderna. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har från 1 september börjat dra ned på användningen av bemanningsbolag och från årsskiftet kommer inga bemanningsbolag att förekomma på sjukhusen förutom under sommarmånaderna. Målet är att begränsa kostnaden för bemanningsbolagen på sjukhusen till 17 miljoner kronor för hela 2017. Att jämföra med kostnaderna för de första sju månaderna i år på 35 miljoner.

Också inom psykiatriförvaltningen finns konkreta åtgärder för att kraftigt minska beroendet av bemanningsbolagen när det framför allt gäller läkare och psykologer. På en del enheter finns en viss osäkerhet kring möjligheterna att nå målen.

Både hälso- och sjukvårdsförvaltningen och psykiatriförvaltningen arbetar samtidigt intensivt med rekryteringsfrågorna. Det gäller inte minst satsningen i Västervik för att anställa nyutexaminerade sjuksköterskor, men också utlandsrekrytering av både sjuksköterskor, psykologer och läkare. Inom psykiatrin handlar det också om att skapa fler tjänster som ST-läkare. Primärvårdsförvaltningen har en liknande strategi när det gäller att rekrytera läkare till länets hälsocentraler.

På landstingsövergripande nivå kommer också upphandlingen av bemanningsbolagen att ses över.

Köfri vård

Tillgängligheten vid länets sjukhus var stabil under juni och juli och resultaten är bland de bästa i landet.

I juli fick 85 procent komma till en specialistmottagning på något av länets sjukhus inom 60 dagar, 87 procent fick vänta högst 60 dagar på behandling/operation. Akutmottagningarna vid de tre sjukhusen har upplevt ett ökat patienttryck under sommaren, framför allt under juli, vilket i någon mån lett till ökade väntetider. Trots det fick 87 procent alla patienter vid akuten Oskarshamns sjukhus hjälp inom fyra timmar, 83 procent av patienter i Västervik och 70 procent av patienterna vid akuten på Länssjukhuset i Kalmar.

Också psykiatrin fortsätter visa upp hög tillgänglighet, I juli fick drygt 90 procent av patienterna komma till ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom 30 dagar, vilket tillhör de bästa resultaten i landet. 86 procent fick tid till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Därmed klarade landstinget målet om att 80 procent ska få en tid inom 30 dagar.

Inom vuxenpsykiatrin fick 86 procent av patienterna tid för första besök inom 60 dagar i juli. Det finns skillnader mellan de tre mottagningarna i länet där enheten i söder har den bästa tillgängligheten.

Primärvården har också märkt av det ökade patienttrycket under sommaren. I juli fick 1177 Vårdguiden ta emot 16 283 samtal med olika vårdfrågor, vilket ledde till ökade väntetider innan de kunde besvaras. 55 procent kunde besvaras inom nio minuter mot 66 procent i augusti och 65 procent i juni.

Väntetiden till läkare på länets hälsocentraler har hållet sig på en stabilt hög nivå under sommaren. Knappt 90 procent fick i augusti träffa en läkare inom den nationella vårdgarantins sju dagar, 82 procent inom landstingets mål på fem dagar.

Antalet anslutna till e-tjänsterna på 1177.se fortsätter att öka. 1 september var 75 900 länsbor anslutna, en ökning med 11 400 sedan årsskiftet. Antalet inloggningar till e-tjänsterna ökar också kraftigt varje månad. I augusti låg ökningen på 115 procent, vilket innebar 27 000 inloggningar. För Journalen, en av e-tjänsterna noterades nytt rekord med 8 000 inloggningar i augusti.