Landstingets budgetprocess granskad

Pressmeddelande 2017-12-08

Landstingets revisorer har granskat hur landstinget arbetar med budgetprocessen.

Bakgrunden är att revisionens tidigare granskningar har visat på underliggande obalanser för kärnverksamheten. Medan landstinget på "sista raden" har visat ett positivt resultat har vårdförvaltningarna tillsammans haft negativa budgetavvikelser som ökat från 117 miljoner kronor 2014 till 232 miljoner 2016.

Granskningen som utförts av konsulter från PwC visar på såväl starka sidor som förbättringsområden.

Bland de starka sidorna nämns bland annat:

  • Ett genomgående intryck är att budgetprocessen präglas av systematik, ordning och reda.
  • Förvaltningarnas tjänstepersoner upplever genom delegationerna att vägarna till politiken är korta.
  • Landstingsstyrelsen har medvetet valt att inte arbeta med för mycket detaljer utan istället fokusera på den övergripande politiska styrningen.
  • Det finns en tillit att tjänstepersonsorganisationen hanterar de ekonomiska förutsättningarna utifrån politikens riktlinjer.
  • Landstingsdirektören och ekonomidirektören har kontinuerlig dialog med majoriteten och minoriteten.

Bland förbättringsområdena som framkommit nämns bland annat följande:

  • Prognostiserade budgetunderskott redan i början av året tyder på bristande trovärdighet för budgeten.
  • Budgetarbetet anses kunna ske med större framförhållning och därmed ge bättre möjligheter att genomföra åtgärder.
  • På Länssjukhuset i Kalmar uppges några verksamheter vara kraftigt underbudgeterade medan andra är i balans. För verksamheter som är "rätt budgeterade" används budgeten som ett styrinstrument.
  • Tillgänglighet och medicinsk kvalitet uppges viktigare att upprätthålla än att hålla kostnadsramen även om den också är styrande.
  • Landstingsstyrelsen bör i ökad grad ställa krav på att preciserade åtgärder med handlingsalternativ och konsekvensanalyser redovisas när väsentliga budgetunderskott föreligger.

Den samlade bilden från revisorerna är att landstinget budgetprocess inte fungerar helt ändamålsenligt. Flera delar i processen kan utvecklas.

Revisorerna skickar nu granskningsrapporten vidare till landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen ska senast den 7 februari ha besvarat vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att tillvarata de förbättringsmöjligheter som redovisas i granskningen.

Mer information

Anders Björkman, ordförande, landstingets revisorer
070-370 96 69

Tomas Sandberg, revisionschef
0480-841 80