Fast vårdkontakt och egen vårdplan

Pressmeddelande 2016-09-07

En fast vårdkontakt och en egen vårdplan är det som möjliggör en god relation mellan vården och patienterna.

2010 fördes en ny bestämmelse in i hälso- och sjukvårdslagen som pekade på vårdens ansvar för patientens trygghet och kontinuitet i vården. Om det är nödvändigt eller om patienten begär det ska en fast vårdkontakt utses. Under ett flertal år har arbetet med att erbjuda vårdplaner och kontaktpersoner bedrivits utifrån initiativ i verksamheterna. Det har dock inte samordnats på landstingsövergripande nivå.

I dag saknas det ett strukturerat arbetssätt för att dokumentera om en patient har en fast vårdkontakt. Därför behövs det gemensamma riktlinjer och rutiner för fast vårdkontakt inom vården. Det är slutsatsen i en rapport om införande av fast vårdkontakt och vårdplan, som redovisade på landstingsstyrelsen på onsdagen.

I en ny riktlinje tydliggörs att ansvaret för att fast vårdkontakt utses vilar på verksamhetschefen och hur dokumentationen ska ske.

Majoriteten och Alliansen överens om politisk hantering av vårdplatser

Landstingsmajoriteten och Alliansen kom på onsdagen överens om att det ska ske en redovisning vid landstingsfullmäktige i september om bakgrunden till de förlängda sommarstängningarna av vårdplatser, samt nuläge och planering.

Blir det aktuellt att förlänga de temporära stängningarna efter den 1 november ska beslut tas vid landstingsstyrelsen 31 oktober. Blir det aktuellt med förslag om permanenta förändringar av vårdplatser för beslut på landstingsfullmäktige i november ska det grundas på en analys av befolkningens behov av vård i länets olika delar.

Sverigedemokraterna nöjde sig inte med detta utan krävde ett extra sammanträde med landstingsstyrelsen för att behandla frågan. Något som avslogs.

Kontantfritt redan möjligt

Redan i dag är det fullt möjligt att betala sina serviceresor i länet kontantfritt. Det svaret får kristdemokraten Gudrun Brunegård på en skrivelse om att KLT bör införa kontantfria serviceresor och att brukarna istället betalar över faktura. I svaret från landstingsstyrelsen pekas på att det idag går att betala med reskassa, faktura och kontant. Det konstateras också att det finns ett flertal inom den aktuella kundgruppen som vill betala kontant.

Medborgarförslag och motioner

  • Landstingsstyrelsens majoritet säger nej till ett medborgarförslag om att införa länsfärdtjänst. En preliminär uppskattning visar en merkostnad på minst 10 miljoner kronor om året. Något som skulle innebära neddragning av ordinarie buss- och tågtrafik om inte budgeten utökas. I svaret pekas att landstinget investerat i förbättringar när det gäller funktionsanpassade fordon, bättre hållplatser och utbildning av förare för att erbjuda mesta möjliga för alla oavsett funktionshinder eller ej. Alliansen reserverade sig till förmån för ett förslag att landstingsdirektören tar fram en modell för hur landstingets kan införa en länsfärdtjänst som är enklare än Riksfärdtjänsten och bygger på sammankopplade resor.
  • Landstingsstyrelsen säger också nej till ett annat förslag om att teckna avtal med en privat naprapat i Oskarshamn. En utvidgning av antalet anslutna naprapater kan först bli aktuellt när landstingets ekonomi tillåter det.
  • Ett annat medborgarförslag om att införa förmånscyklar för anställda ska utredas ytterligare. Förslaget innebär att medarbetare under exempelvis tre år får hyra en cykel mot ett löneavdrag varje månad. Efter avtalstiden slut får medarbetare möjlighet att lösa ut cykeln eller lämna tillbaka den. Förslaget är att jämföra med tidigare system med hemdatorer.
  • Landstingsstyrelsen ställer sig bakom delar av en motion från Christer Jonsson (c) om ökad samverkan med studieförbunden i Kalmar län och att utveckla ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete samt öka hälsomedvetandet i länet för att nå ut till nya grupper. Landstingsdirektören föreslås inleda dialogen med studieförbunden.
  • Landstingsstyrelsen säger ja till delar av en motion från liberalen Pierre Edström om att genomföra ett samarbetsprojekt med någon av länets kommuner för att möjliggöra gränsöverskridande auskultationer och internutbildningar.

Samtliga medborgarförslag och motioner förutom medborgarförslaget om naprapat i Oskarshamn går vidare till landstingsfullmäktige för avgörande.

Vid landstingsstyrelsens sammanträde behandlades också revisorernas granskningar av dels hur landstinget arbetar med återsökning av kostnader/statliga ersättning från Migrationsverket och dels landstingets investeringsprocess.