Förbättrad tillgänglighet vid sjukhusen

Pressmeddelande 2016-04-26

Tillgängligheten till länets sjukhus har förbättrats de senaste månaderna och resultaten är nu åter bland de bästa i landet.

I mars fick 82 procent komma till en specialistmottagning på något av länets sjukhus inom 60 dagar, 83 procent fick vänta högst 60 dagar på behandling/operation. Vid landstingsstyrelsens sammanträde redovisades också om återbesök till läkare sker inom så kallat medicinskt måldatum. På Länssjukhuset i Kalmar fick 62 procent av patienterna det i mars, vid Västerviks sjukhus 74 procent och vid Oskarshamns sjukhus 68 procent.

Väntetiden på länets akutmottagningar är fortsatt stabil vid Oskarshamns sjukhus och Västerviks sjukhus. På Länssjukhuset i Kalmar märks en nedåtgående trend med färre som är färdigbehandlade inom fyra timmar. En förklaring är det ökade patienttrycket. I mars var antalet patienter tio procent fler än samma månad förra året. I genomsnitt rörde det sig om 112 patienter om dygnet som sökte vård på akutmottagningen i Kalmar. Fler patienter än vad akutmottagningarna i Oskarshamn och Västervik tog emot tillsammans under ett dygn.

Under mars fick 95 procent av patienterna komma till ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom 30 dagar. 78 procent fick tid till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. I det senare fallet klarar inte landstinget det uppsatta målet på 80 procent.

Inom vuxenpsykiatrin fick drygt 85 procent av patienterna tid för första besök inom 60 dagar i februari.

När det gäller återbesök fick omkring 92 procent av patienterna tid inom medicinskt måldatum i februari.

Av redovisningen från primärvården framgick att samtal till sjukvårdsrådgivningen på 1177 ökar. I mars var det 14 625 samtal i länet till 1177. Den genomsnittliga väntetiden var 9,52 minuter.

70 000 anslutna till e-tjänster

70 000 länsbor är i dag anslutna till e-tjänsterna som finns på 1177.se. Det framgick av redovisningen vid landstingsstyrelsen. Den totala användningen av e-tjänster på 1177.se fortsätter också att öka månad för månad. I mars skedde 26 000 inloggningar i länet, 93 procent mer än i mars 2015. Samma utveckling märks när det gäller antal ärenden, som i mars ökade med 24 procent i jämförelse med samma period förra året. Antalet beställda klamydiatester ökade exempelvis med 21 procent.

Antalet inloggningar i e-tjänsten Journalen har stadigt ökat sedan introduktionen i oktober. I mars noterades 7 000 unika inloggningar.

Fokus på ekonomi i balans

Den ekonomiska månadsrapporten efter mars stämmer överens med den som kom i februari. Prognosen för helåret pekar på ett svagt resultat på fem miljoner kronor, 100 miljoner sämre än budget.

Osäkerheten i prognosen är dock stor. Konjunkturutvecklingen, börsens och räntelägets utveckling spelar roll både för skatteintäkterna och finansnettot.

Avgörande är också i vilken uträckning förvaltningarna kan genomföra sina handlingsplaner för ekonomi i balans. Prognosen för helåret visar på en negativ budgetavvikelse på totalt 221 miljoner kronor på kostnadssidan. Stort fokus ligger därför på samtliga förvaltningars handlingsplaner för att minska kostnadsutvecklingen.

Kvalitet och patientsäkerhet

Under informationspunkten kvalitet och patientsäkerhet redovisades en del av det kvalitetsarbete som förekommer inom primärvården. Under förra året rörde det sig om totalt 86 godkända arbete inom kategorierna äldreområdet, hjärta/kärl, diabetes, cancer och samtliga processer.

Exempel på kvalitetsarbeten var inrättande av äldrekoordinator på Högsby hälsocentral, hembesök av distriktssköterska från Astrakanen i Nybro, ökad trygghet för palliativa cancerpatienter i Borgholm och livsstilsgrupper hos Cityläkarna i Kalmar.

Landstinget har nominerats i tre fall till tidningen Dagens Medicins pris Guldskalpellen. Det gäller dels utveckling och ett nytt arbetssätt vid radiologiska kliniken vid Länssjukhuset i Kalmar. Dels landstingets strategi för att involvera medborgare, patienter och anhöriga i formandet av framtidens hälso- och sjukvård. Och slutligen ett projekt för att skapa bättre flöde i vården för cancerpatienter med malignt melanom.