Granskning av investeringsprocessen

Pressmeddelande 2016-04-15

Investeringsprocessen bör fastställas av landstingsfullmäktige och även inkludera utrustning och inventarier.

Det menar landstingets revisorer som med hjälp av konsulter från EY låtit granska landstingets investeringsprocess. Sammantaget konstateras att landstinget delvis har en ändamålsenlig process.

När det gäller det demokratiska inflytandet över investeringar konstateras att fullmäktige fastställer de ekonomiska ramarna för investeringsprocessen genom finansiella mål och investeringsbudget. Fullmäktige tar också inriktnings- och genomförandebeslut. Fullmäktige har dock inte beslutat om investeringsprocessen och vilka krav fullmäktige har på beredningsunderlag.

Det saknas också tydliga incitament för kostnadseffektiv lokalanvändning och ett tydligt samband mellan de olika planer för lokalutveckling som upprättas inom landstinget; lokalstrategiplan, lokalförsörjningsplan och investeringsplaner.

Granskningsrapporten går vidare till landstingsstyrelsen som ska svara på vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas med anledning av rapporten. Revisorerna vill ha svar senast 15 september.

Mer information

Anders Björkman, revisorernas ordförande
070-370 96 69

Tomas Sandberg, revisionschef
0480-841 80, 070-215 08 85