Granskning av kostnader för inhyrd personal

Pressmeddelande 2016-03-08

Landstingsstyrelsen arbetar i många delar på ett ändamålsenligt sätt med att begränsa kostnaderna för inhyrd personal. Dock har de ökat under 2015.

Det konstaterar landstingets revisorer som låtit konsulter på PwC granska hur landstinget arbetar med att begränsa kostnaderna för inhyrd personal.

Både starka sidor som förbättringsmöjligheter har kommit fram i granskningen. Bland de starka sidorna märks bland annat:

 • Landstingsstyrelsens beslut om en tidsatt handlingsplan för att begränsa kostnaden för inhyrd personal är en viktig signal.
 • Förvaltningarna arbetar offensivt med rekryteringar och har bland annat genomfört utlandsrekryteringar av läkare och sjuksköterskor.
 • I Västervik har nyutexaminerade sjuksköterskor erbjudits högre ingångslön, bonus, traineetjänstgöring och utbildningstjänster.
 • Nyanlända med sjukvårdskompetens erbjuds utbildning i sjukvårdssvenska.
 • Psykiatriförvaltningen och primärvårdsförvaltningen har utökat antalet ST-läkartjänster i budget 2015.
 • I samarbete med Linnéuniversitetet har landstinget utökat antalet sjuksköterskeplatser.
 • Inom psykiatrin och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har läkarmottagningar ersatts av sköterskemottagningar där det är möjligt.
 • Inom primärvården används varierad lönesättning för att underlätta rekrytering till svårrekryterade hälsocentraler.
 • Bisysslor vid bemanningsföretag ska godkännas skriftligt och med stor restriktivitet.

Revisorerna pekar ut ett antal förbättringsmöjligheter i brevet till landstingsstyrelsen:

 • För att undvika att egen personal söker sig till bemanningsföretag bör landstingsstyrelsen överväga attraktiva ersättningsformer för befintliga specialister som vill arbeta extra inom landstinget.
 • Arbetet med att omfördela och minska arbetsuppgifter inom bristyrken kan drivas längre.
 • Det anses finnas en målkonflikt mellan tillgänglighet och kraven på minskade kostnader för bemanningsbolag.
 • Det finns vissa brister i kontrollen av kvaliteten på den inhyrda personalens tjänster. Den systematiska kontroll primärvårdsförvaltningen gör bör omfatta samtliga förvaltningar.

Revisorerna önskar svar från landstingsstyrelsen om vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras för att tillvarata de förbättringsmöjligheter som redovisats i rapporten.

Mer information

Anders Björkman, revisorernas ordförande
070-370 96 69

Tomas Sandberg, revisionschef
0480-841 80, 070-215 08 85