Handlingsplan för digitala tjänster

Pressmeddelande 2016-03-30

Landstingsstyrelsen antog på onsdagen en handlingsplan för digitala och virtuella tjänster.

Syftet är att stärka möjligheterna för invånarna att medverka i den egna vården och stödja varje invånares engagemang för den egna hälsan. De digitala tjänsterna ska vara tillgängliga dygnet runt och pålitliga och säkra att använda.

I arbetet med att ta fram handlingsplanen har erfarenheter från Västerbottens läns landsting tagits till vara. Västerbotten är det landsting som kommit längst inom området och där digitala tjänster används för att överbrygga de stora avstånden mellan medborgarna och vårdgivare. I Kalmar län är problemet bristen på läkare vid hälsocentraler i glesbygdsområden.

I handlingsplanen nämns 16 olika lösningar kring bland annat egenmottagning för exempelvis blodtrycksmätning i glesbygdsområden, tillgång till patientjournalsystem vid hembesök och hudbedömning via mobiltelefonkamera.

Senare i år kommer en redovisning att ske på hur arbetet med handlingsplanen går. En strategi ska också presenteras för landstingsstyrelsen i början av nästa år.

Allianspartierna och Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för ett krav på återremiss för fortsatt beredning av handlingsplanen. Det som efterlystes var en prioritering, tidsplan och ekonomi för föreslagna åtgärder.

SD reserverade sig också mot ett förslag till Strategi för klinisk forskning som går vidare till landstingsfullmäktige för beslut. SD ville se en handlingsplan innan strategin antas.

Fokus på ekonomi i balans

Av den ekonomiska månadsrapporten efter februari framgår att kostnadsutvecklingen även i inledningen av 2016 är för hög i förhållande till landstingets resultatmål. Prognosen för helåret pekar på ett svagt resultat på fem miljoner kronor, 100 miljoner sämre än budget.

Osäkerheten i prognosen är dock stor. Konjunkturutvecklingen, börsens och räntelägets utveckling spelar roll både för skatteintäkterna och finansnettot.

Avgörande är också i vilken uträckning förvaltningarna kan genomföra sina handlingsplaner för ekonomi i balans. Därför ligger stort fokus just på dessa handlingsplaner, som följs upp kontinuerligt i verksamhetsdialoger, månads- och delårsrapporter under 2016.

Köfri vård

I februari fick 78 procent komma till en specialistmottagning på något av länets sjukhus inom 60 dagar, 77 procent fick vänta högst 60 dagar på behandling/operation. Vid landstingsstyrelsens sammanträde redovisades också om återbesök till läkare sker inom så kallat medicinskt måldatum. På Länssjukhuset i Kalmar fick 65 procent av patienterna det i februari, vid Västerviks sjukhus 76 procent och vid Oskarshamns sjukhus 60 procent.

Väntetiden på länets akutmottagningar är fortsatt stabil. Vid Oskarshamns sjukhus var 88 procent av patienterna behandlade inom fyra timmar i februari, vid Västerviks sjukhus rörde det sig om 84 procent och vid Länssjukhuset i Kalmar 74 procent.

Under februari fick 95 procent av patienterna komma till ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom 30 dagar. 68 procent fick tid till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. I det senare fallet klarar inte landstinget det uppsatta målet på 80 procent.

Inom vuxenpsykiatrin fick drygt 85 procent av patienterna tid för första besök inom 60 dagar i februari.

När det gäller återbesök fick omkring 93 procent av patienterna tid inom medicinskt måldatum i februari.

Av redovisningen från primärvården framgick att antalet vårdkontakter fortsätter öka till samtliga yrkeskategorier. Något som också ökar är antalet ärende som kommer in till hälsocentralerna via e-tjänsterna på 1177.se.

Den totala användningen av e-tjänster på 1177.se fortsätter också att öka månad för månad. I februari skedde 24 000 inloggningar i länet, 110 procent mer än i februari 2015. Samma utveckling märks när det gäller antal ärenden, som i februari ökade med 55 procent i jämförelse med samma period förra året. Antalet beställda klamydiatester ökade exwmpelvis med 59 procent.

Antalet inloggningar i e-tjänsten Journalen har stadigt ökat sedan introduktionen i oktober. I februari noterades 6 000 inloggningar.

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2015

Landstingets kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2015 presenterades för landstingsstyrelsen. Den beskriver vilka åtgärder som vidtagits i syfte att identifiera, analysera och så långt möjligt begränsa risker för att minska tillbud och negativa händelser. Några av de viktigaste mått som nåtts under 2015 har varit utveckling av systematiserad, egenkontroll, förbättrade preventiva rutiner beträffande trycksår, följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, ökad tillgänglighet och förtroende.

Också Vårdbarometern 2015 som publicerades i början av månaden presenterades för landstingsstyrelsen.

Medborgarförslag

Landstingsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde tre medborgarförslag som nu går vidare till fullmäktige för beslut.

  • Ett förslag om att införa pendlingskort alternativt årskort inom kollektivtrafiken avslås med motiveringen att Reskassa-kortet finns där kunden själv väljer hur mycket det ska laddas med. Det tidigare årskortet togs bort då det innebar att ett större belopp skulle behöva bindas upp.
  • Ett annat förslag om att underlätta den länsöverskridande trafiken mellan Västervik och Linköping besvaras med att det redan finns en produkt för trafiken, men att den kan förbättras om även stadstrafiken i Linköping ingår. Det kräver dock beslut av Region Östergötland.
  • Det tredje förslaget som handlade om att sänka avgiften för receptförnyelse från 100 till 60 kronor avslås. I svaret pekas på att avgiftsreglerna förenklades förra året så att det blev mer tydliga och enhetliga. En del avgifter kom att höjas, andra sänktes. Alla besök ingår dock i högkostnadsskyddet som är som tidigare 1 100 kronor.