Plan för förbättrad förlossningsvård

Pressmeddelande 2016-02-03

En handlingsplan för förlossningsvården med inriktning på rekrytering presenterades inför landstingsstyrelsen på onsdagen.

Det var Allianspartierna som i en skrivelse till landstingsstyrelsen efterlyst en redovisning av vilka åtgärder som kommer att vidtas när det gäller bemanningssituationen på kvinnokliniken vid Länssjukhuset i Kalmar.

Under sin information kring tillgängligheten redogjorde hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg för den handlingsplan som finns och som omfattar länets båda förlossningsavdelningar i Kalmar och Västervik. Även om det i faktiska tal inte finns några vakanser kommer nyanställningar att ske dels för att det är ökat inflöde både till mödrahälsovården och förlossningsenheterna och dels för att möta framtida pensionsavgångar.

Planen omfattar en rad enskilda åtgärder som utvidgad rekrytering, anlitande av bemanningsföretag, erbjudande av tillsvidaretjänster på heltid som barnmorska, en översyn av bemanningstätheten i förhållande till antal inskrivna i mödrahälsovården och antalet förlossningar och plan för användning av statliga medel.

692 ärenden i patientnämnden 2015

Patientnämnden hade 692 ärenden förra året, något fler än 2014. Det framgår av verksamhetsberättelsen.

Nästan 60 procent berör kategorin vård och behandling. Det handlar exempelvis om utebliven, försenad eller felaktig behandling, diagnos eller utredning. Den näst vanligaste kategorin är kommunikation. Det handlar om synpunkter från patienter/anhöriga på bemötande, empati, övergrepp, dialog/delaktighet, information, kulturella och språkliga hinder. Hälften av ärendena berör sjukhusvård, drygt en femtedel rör primärvård och en tiondel psykiatri.

Patientnämnden har under 2015 haft fokus på frågor kring cancervården och den psykiatriska vården. Nämnden konstaterar att trots stora förbättringar visar anmälningarna att det finns brister inom områdena.

I likhet med tidigare år ser patientnämnden en trend att allt fler patienter och närstående efterfrågar större delaktighet i vård och behandling, liksom att allt fler patienter önskar mer information och kommunikation beträffande vård och behandling. Ärenden visar tydligt att brister i kommunikationen är en betydande patientsäkerhetsrisk. Viktigt är inte bara att vårdpersonalen informerar patienter och anhöriga på ett begripligt sätt utan också att dessa i sin tur får tid att berätta och ställa frågor och att vårdpersonalen kan försäkra sig om att informationen har förståtts.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans med uppgift att dels stärka patienternas ställning i hälso- och sjukvården och tandvården, dels bidra till hög patientsäkerhet. Nämnden har inga disciplinära befogenheter och gör inga medicinska bedömningar utan ska ses som en rådgivande funktion till patienter och deras närstående och som en stödjande verksamhet i vårdens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

Medborgarförslag

I ett medborgarförslag efterlyses distriktssköterskor på fler orter. I sitt svar pekar landstingsstyrelsen på att i det hälsovalsuppdrag som finns inom landstinget ska det också finnas distriktssköterskekompetens på varje enhet. Men det är varje enhet som själv lägger upp sin distriktsköterskevård på det sätt man anser vara bäst för sina listade patienter. Både Alliansen och Sverigedemokraterna hade alternativa svar som röstades ned. Alliansen ville att hälsocentralerna skulle uppmanas att pröva möjligheten att ha filialer och att samarbetsavtal tecknas med kommunerna som sedan kan användas mellan hälsocentraler och kommun. SD ville utreda vilken rutinmässig vård som kan hanteras av mobila team eller köpas upp av landstinget.

Också ett annat medborgarförslag handlar om hälsovalsuppdraget. Förslagsställaren vill att det ska införas ambulerande vaccinationsteam i länet. Förslaget besvaras med att varje enhet inom Hälsoval har möjlighet att lägga upp sin vaccinationsverksamhet på det sätt man anser bäst för sina listade patienter och alltså beslutar själv om man vill ha en mobil verksamhet eller inte. Också i detta fall ville SD ha en utredning om mobila team. Alliansen ville i första hand ha återremiss, men då detta förslag föll yrkade man på att en försöksverksamhet med ambulerande team skulle genomföras nästa influensasäsong.

Det finns inga uppdrag om vårdavtal/upphandling inom hörselvården i nu gällande landstingsplan. Det svaret ges på ett medborgarförslag om att det ska bli fritt val inom hörselvården. Alliansen yrkade istället på att frågan om att utöka vårdvalet med hörselvård för patienter i länet skulle utredas.

De två sistnämnda förslagen går vidare till landstingsfullmäktige för beslut.