Hög patientsäkerhet i landstinget

Pressmeddelande 2017-09-19

Landstinget i Kalmar län är ett av dem i landet med den allra högsta patientsäkerheten.

Det visar världens största granskning skador i vården. Närmare 65 000 journaler på 60 svenska sjukhus har gåtts igenom under fyra år.

I Kalmar län är det knappt 2 900 journaler som granskats under perioden 2013-2016. Antalet undvikbara skador har närmast halverats under denna tid, från 5,8 procent per vårdtillfälle 2013 till 3,0 procent 2016, vilket är den näst lägsta siffran i landet efter Halland. Det ska jämföras med siffrorna för riket som var 8,7 procent 2013 och 7,2 procent 2016.

I rapporten uppmärksammas att antalet utlokaliserade patienter, d v s patienter som på grund av brist på vårdplats flyttas till en klinik/avdelning som normalt inte tar emot denna typ av patienter, har blivit fler. Något som ökar risken för att drabbas av vårdskada. Landstinget i Kalmar län tillhör ett av de landsting i landet med lägst andel utlokaliserade patienter. Siffran har varit i stort sett oförändrad kring 2,0 procent både 2013 och 2016.

Fakta/Vårdskada

De skador som ingår i begreppet vårdskada är vårdrelaterade infektioner, kirurgiska skador, blåsöverfyllnad, läkemedelsrelaterade skador, trycksår, fallskada, svikt i vitala organ, postpartum/obstetrisk skada, neurologisk skada och andra typer av skador.

Mer information

Elmar Keppel, chefläkare, Oskarshamns sjukhus
0491-782 717