Hur ska kollektivtrafiken se ut 2050?

Pressmeddelande 2017-02-08

Hur ska kollektivtrafiken utvecklas fram till 2050? Det får nu länets politiker yttra sig om när två viktiga planer går ut på remiss.

Det är landstinget i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet som tagit fram dels ett förslag till reviderat trafikförsörjningsprogram och dels förslag till en kollektivtrafikstrategi.

Trafikförsörjningsplanen innehåller en beskrivning av dagens situation och mål fram till 2025. Trafik i starka stråk har visat sig vara en framgångsfaktor som bidragit till en stor ökning av resor med kollektivtrafiken under senare år. Ambitionen är att de starka stråken ska bli ännu bättre och i högre utsträckning nå viktiga städer i grannlänen. Med olika förbättringsåtgärder i infrastrukturen ska resorna också gå snabbare.

Nytt i planen är skärgårdstrafiken i Västerviks och Oskarshamns kommuner som från halvårsskiftet 2017 kommer drivas i KLT:s regi.

Bland målen som finns i programmet märks följande:

 • Marknadsandelen ska upp till 15 procent av all motordriven trafik.
 • 90 procent av de resande ska vara nöjda.
 • 2025 förekommer inga klimatpåverkande utsläpp från kollektivtrafiken.
 • Självförsörjningsgraden ska vara 50 procent.

Kollektivtrafikstrategin tar vid där trafikförsörjningsprogrammet tar slut, och sträcker sig till 2050. Medan det är reglerat i lag att ett trafikförsörjningsprogram ska tas fram är strategidokumentet framtaget på eget initiativ av landstinget. Man har sett ett behov av en plan där man långsiktigt pekar ut en inriktning för kollektivtrafikens utveckling.

Planen utgår från restidsmål till Sveriges tre storstadsområden, internationella flygplatser och till tillväxtmotorer i närliggande län. Den utgår också från att en höghastighetsbana för tåg, med en västlig dragning, byggs genom södra Sverige, enligt det förslag som presenterades i juli 2016.

Uppdraget om en utvecklingsplan för Tjustbanan har införlivats i uppdraget om en Strategiplan för 2050.

Förslaget till trafikförsörjningsprogram och kollektivtrafikstrategi skickas nu ut på remiss till länets kommuner innan det återkommer till landstinget och definitivt beslut av landstingsfullmäktige senare i vår.

Bassäng i Oskarshamn föreslås renoveras

Det skulle kosta 24 miljoner kronor att renovera de landstingsägda bassängerna till detta kommer ökade hyreskostnader vid kommunala bassänger efter renovering. Det framgår av en slutredovisning som landstingsstyrelsen godkände på onsdagen.

Landstinget har i dag fem egna bassänger. En vardera vid sjukhus i Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Men också vid Skeppargården i Västervik och Vimmerby hälsocentral. Utöver det hyr landstinget in sig i bassänger i Mönsterås och Borgholm. I Nybro har avtalet sagts upp.

Under senare år har det medicinska behovet av bassängträning minskat betydligt samtidigt som uthyrningen till föreningar som bedriver friskvård ökat kraftigt.

Utredning föreslår att bassängen vid Oskarshamns sjukhus renoveras för sammanlagt nio miljoner kronor de närmaste tre åren.

För att så långt det är möjligt undvika ytterligare stora renoveringskostnader föreslås att patientgruppen som är på Skeppargården i Västervik för medicinsk bassängträning under 2017 slussas över till sjukhuset i Västervik och övriga användare till allmänt bad i Västervik. Därmed skulle landstinget undvika en renovering på sju miljoner.

Vad gäller bassängen i Vimmerby ska den vara kvar och landstingsservice kommer att redovisa en plan för renovering inför kommande plan- och budgetprocesser.

Alliansen reserverade sig till förmån för ett eget förslag med förtydligande att landstinget ska fortsätta bedriva bassängträning vid de tre sjukhusen och i Vimmerby. Man ville också ha en överenskommelse mellan landstinget, berörda kommuner och patientföreningar som bidrar till fortsatta möjligheter av egenvård.

Oberoende av inhyrd personal

En gång i kvartalet ska de tre vårdförvaltningar återrapportera hur arbetet går för att göra sig oberoende av bemanningsföretag. Det beslutet fattade landstingsstyrelsen på onsdagen samtidigt som man ställde sig bakom den strategi som Sveriges kommuner och landsting antagit.

Inom Landstinget i Kalmar län pågår nu arbete kring 25 olika åtgärder för att stärka attraktiviteten och därmed minska behovet av inhyrd personal. Bland annat handlar det om heltidserbjudande med start i norra länet under våren, möjlighet till att tidigarelägga avtalad arbetstidsförkortning för Vårdförbundets medlemmar och bättre resursutnyttjande i vården.

Alliansen ville ha två tillägg till handlingsplanen. Dels att åtgärder som påverkar vårdutbud och tillgänglighet ska behandlas på politisk nivå och dels att möjligheten att använda andra vårdgivare ska prövas om landstinget inte kan bemanna sin egen verksamhet.

Sverigedemokraterna ville för sin del ha en återrapportering av arbetet vid varje möte i landstingsstyrelsen.

Inget av tilläggsförslagen gick igenom.

Ansvarsförbindelse för länsmusiken

Landstingsstyrelsen föreslår att landstinget förbinder sig att se till att Kalmar läns Musikstiftelses tillgångar inte understiger summan av stiftelsens skulder. Frågan går vidare till landstingsfullmäktige för slutligt beslut. Anledningen till ansvarsförbindelsen är att ekonomin i stiftelsen är sådan att det kan uppstå ett läge där tillgångarna understiger skulder.

Landstinget har sedan tidigare tecknat en liknande ansvarsförbindelse för Kalmar Läns Museum.

Både Alliansen och SD reserverade sig till förmån för egna förslag. SD ville återremittera ärendet för fullständig redovisning av stiftelsens ekonomi. Alliansen ville ha en återrapportering av ekonomin var tredje månad under 2017, samt att ansvarsförbindelsen ska prövas på nytt om tolv månader.

Beslut i korthet

 • Alla patienter med bloddialysbehandling i hemmet kommer att få ersättning för sin extra kostnader med 4 000 kronor i månaden. Tidigare har ersättningen bara gällt de patienter som inte haft handikappersättning. Då handikappersättningen är lägre än landstingets bidrag kommer landstinget i fortsättningen att skjuta till mellanskillnaden upp till 4 000 kronor. Definitivt beslut tas av landstingsfullmäktige.
 • Landstinget är berett att teckna avtal med intresserade privata tandläkare i Hultsfred för tandvård till asylsökande. Inledningsvis för ett års tid med snarast möjliga start. Ett regeringsbeslut förra året ger landstingen möjlighet att teckna avtal med privata vårdgivare kring behandling av vuxna asylsökande. Sverigedemokraterna reserverades sig mot beslutet.

Motioner och medborgarförslag

Landstingsstyrelsen behandlade en motion och sex medborgarförslag vid sitt sammanträde. Samtliga går nu vidare till landstingsfullmäktige för avgörande.

 • Landstingsstyrelsen ställer sig positiv till en motion från Gudrun Brunegård (KD) om att lyfta de medicinsk-etiska frågorna. Men istället för motionens förslag om en kommitté inom landstinget vill landstingsstyrelsen se ett samarbete kring en medicinsk-etisk kommitté inom sjukvårdsregionen. En fråga som ska tas upp i den regionala sjukvårdsledningen.
 • Landstingsstyrelsen avslår ett medborgarförslag om att förkorta väntetiden för transport vid sjukbesök. Anledningen till avslaget är att det skulle leda till kostnadsökningar då samåkning inte kan ske i lika stor grad som i dag. Alliansen reserverade sig för att det tas fram ett förslag på hur en väntetidsgaranti kan införas som begränsar väntetiden till två timmar per vårdtillfälle. SD reserverads sig till förmån för eget förslag att det görs en utredning hur väntetiderna kan kortas.
 • Det pågår en utredning inom landstinget om att erbjuda möjlighet till förmånscykel till landstingsanställda. Det svaret ges på två medborgarförslag som tycker att landstinget ska erbjuda sina anställda den möjligheten.
 • Att minska köerna till audionomer för utprovning av hörapparat är en prioriterad fråga som landstinget jobbar intensivt med. Trots att fler audionomer anställts senare år har det inte varit tillräckligt då befolkningens behov ökat. Det svaret ges på ett medborgarförslag om att korta köerna, som i dag överskrider vårdgarantins 90 dagar. Alliansen reserverades sig till förmån för att en utredning görs om en utökning av vårdvalet till att också gälla hörselvården.
 • Det är inte möjligt att utnyttja de bussar som då och då går från Öland till Kalmar med skylten "ej i trafik" till passagerartrafik. De är nämligen på väg till verkstad och inte några dagliga planerade turer. Det svaret ges på ett annat medborgarförslag.
 • För närvarande är det inte aktuellt att öppna någon provtagningscentral vid Länssjukhuset i Kalmar liknande dem i Oskarshamn och Västervik. Det skulle krävas betydande investeringar i form av lokaler och andra faciliteter och behörig personal. Frågan kan dock komma upp igen om ekonomin tillåter det. Det svaret får en anställd på länssjukhuset som lämnat in ett medborgarförslag. SD reserverade sig till förmån för en utredning om att inrätta en provtagningscentral i Kalmar.