Internkontroll av vårdlegitimationer

Pressmeddelande 2016-06-21

Landstinget har på eget initiativ genomfört en bred granskning av att medarbetare som jobbar inom vårdyrken som kräver legitimation också har sådan.

Genomgången har lett till att rutiner setts över och säkerställts inom samtliga vårdförvaltningar.

Totalt rör det sig om legitimationerna för 4 000 medarbetare som gåtts igenom. I efterkontrollen har det visat sig att fem personer inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen inte har någon legitimation. De yrkeskategorier det rör sig om är biomedicinsk analytiker, fysioterapeut och arbetsterapeut. De har utbildning, men av olika anledningar inte sökt legitimation. Samtliga har av landstinget uppmanats att omgående ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Av de fem personer som är berörda är två för närvarande inte i tjänst inom landstinget, för övriga tre kommer arbetsuppgifterna att ses över och anpassas under den tid Socialstyrelsen utvärderar deras kvalifikationer.

Anledningen till den interna kontrollen är att frågan kring vårdlegitimationer uppmärksammats under senaste året. Landstinget beslöt på eget initiativ att göra en genomgång. Både Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fått information om granskningen.

- Det är bara att konstatera att den här omfattande granskningen identifierat brister i våra tidigare rutiner. Rutiner som nu uppdaterats och säkerställts, säger HR-chef Magnus Johansson på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Det är den enskilde medarbetaren som är ansvarig för att ansöka och ha en giltig legitimation när man söker ett legitimationspliktigt yrke inom vården. Arbetsgivarens ansvar är att efterfråga och kontrollera att en person har legitimation, innan den anställs inom yrken som har legitimationskrav.

Mer information

Magnus Johansson, HR-chef, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
0480-81 489