Ja till fortsatt verksamhetsanpassning

Pressmeddelande 2016-10-04

Det blir en fortsatt anpassning av verksamheten vid länets sjukhus fram till årsskiftet. Det beslöt en oenig landstingsstyrelse på tisdagen.

Den uppföljning som gjorts visar ingen märkbar ökning av beläggningen på länets sjukhus eller att det skulle förekommit fler överbeläggningar under september månad – då en del av sommarstängningarna fortsatte. Uppföljningen visar också att vården har varit och är patientsäker.

Däremot kvarstår problemen som föranledde beslutet om att anpassa antalet vårdplatser: brist på sjuksköterskor, beroende av bemanningsbolag och ökande kostnader.

Bedömningen som hälso- och sjukvårdsförvaltningen gjort är att med nuvarande nivå på antal vårdplatser bibehålls kvalitet och säkerhet. Genom daglig uppföljning och styrning kan även fortsättningsvis sjukhusen agera flexibelt och anpassa vårdplatsantalet efter beläggningssituationen.

I genomsnitt ligger beläggningen vid länets sjukhus på 80 procent, med vissa variationer under året och mellan sjukhusen. Landstinget är ett av de landsting i Sverige som har lägst antal överbeläggningar och utlokaliseringar.

Den borgerliga alliansen reserverade sig mot beslutet och krävde istället att verksamheten skulle återgå i normalläge och att de tillfälligt stängda vårdplatserna skulle återöppnas. Man ville också ha en utvärdering av stängningen av vårdplatserna inkluderande en analys av förkortade vårdtider, ekonomi, samt konsekvenser för primärvården och kommunernas äldreomsorg.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för ett eget förslag om att en konsekvensutredning av den förlängda sommarstängningar tas fram och att de stängda vårdplatserna öppnas åter senast 1 november.

Landstinget säger ja till större län och regioner

Landstinget är positiv till större län och regioner. Det framgår av ett yttrande över delbetänkandet från Indelningskommittén, som landstingsstyrelsen antog på tisdagen.

Landstinget trycker också på att det redan nu är viktigt att fastställa den exakta länsindelningen för hela landet även om regionreformen inte föreslås gälla fullt ut förrän efter valet 2022. Det är viktigt för den fortsatta dialogen länen och regionerna emellan att förutsättningarna klargörs och att beslut om att fullfölja den påbörjade processen fattas så snart som möjligt.

Indelningskommittén föreslår i sitt delbetänkande att två nya län bildas den 1 januari 2018. Norrlands län med de fyra nordligaste länen och Svealands län bestående av Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands län, Uppsala, Västmanlands och Örebro län. Samtidigt utökas Västra Götalands län med Värmlands län. Valet 2018 kommer då att bli till regionfullmäktige för respektive region. Dessa län får gå före i regionprocessen då det finns full acceptans i de berörda länen för förändringen.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för ett eget yttrande med bland annat krav på att beslut om nya storregioner inte ska ske utan att väljarna i respektive nuvarande län fått säga sitt i folkomröstning.

Köfri vård

Tillgängligheten vid länets sjukhus sjönk under augusti månad. 69 procent fick komma till en specialistmottagning på något av länets sjukhus inom 60 dagar, 69 procent fick vänta högst 60 dagar på behandling/operation. Att tillgängligheten sjönk i augusti följer årstrenden. Förra året i augusti var det exempelvis 67 procent som fick en besökstid inom 60 dagar-

Akutmottagningarna vid de tre sjukhusen noterar samtliga en förbättrad tillgänglighet i augusti trots ett ökat patienttryck framför allt vid Länssjukhuset i Kalmar. 92 procent av alla patienter vid akuten på Oskarshamns sjukhus fick hjälp inom fyra timmar, 83 procent av patienter i Västervik och 78 procent av patienterna vid Länssjukhuset i Kalmar.

Barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att visa upp hög tillgänglighet. I augusti fick 90 procent av patienterna komma till ett första besök till BUP inom 30 dagar, vilket tillhör de bästa resultaten i landet. 80 procent fick tid till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Därmed klarade landstinget målet om att 80 procent ska få en tid inom 30 dagar.

Inom vuxenpsykiatrin fick 72 procent av patienterna tid för första besök inom 60 dagar i augusti, vilket är en försämring sedan juli. Det finns skillnader mellan de tre mottagningarna i länet där enheten i söder har den bästa tillgängligheten.

Primärvården redovisade dels tillgängligheten till barn- och ungdomshälsan, dels till asyl- och flyktinghälsovården. Barn-och ungdomshälsan som funnits ett år har hittills haft omkring 500 patienter, som i genomsnitt gjort 3,5 besök. Tillgängligheten upplevs generellt positivt. När det gäller den senare verksamheten är målet att alla asylsökande i länet saka erbjudas hälsoundersökning. I dag finns 7 266 asylsökande i länet, av dessa återstår 500 som ännu inte har hälsoundersökts. Antalet hälsoundersökningar har ökat i takt med det ökade flyktingmottagandet i slutet av förra året och början av 2016. 2014 gjordes 2 015 undersökning, förra året 5 349 undersökningar och hittills i år 5 880.

Antalet anslutna till e-tjänsterna på 1177.se fortsätter att öka. 1 oktober var 77 600 länsbor anslutna, en ökning med 13 100 sedan årsskiftet. Antalet inloggningar till e-tjänsterna ökar också kraftigt varje månad. I september låg ökningen på 100 procent, vilket innebar 30 800 inloggningar. För Journalen, en av e-tjänsterna noterades nytt rekord med 9 348 unika inloggningar i september.