Kalmarläkare disputerar kring T-cellslymfom

Pressmeddelande 2016-03-17

Överläkare Fredrik Ellin vid Medicinkliniken på Länssjukhuset i Kalmar disputerar den 18 mars vid Lunds universitet.

Avhandlingen "Clinical factors and outcome in T-cell lymphoma: a population-based perspective" baserar sig på studier av patienter med olika typer av T-cellslymfom. Den har bidragit till att öka den grundläggande kunskapen kring patient- och tumöregenskapers inverkan på överlevnad hos patienter med T-cellslymfom, hämtade ur en patientgrupp representativ för nuvarande svenska förhållanden.

Tumörer med ursprung i lymfceller benämns lymfom och består av en rad olika typer, innefattande allt från ytterst aggressiva tumörer till stillsamma kroniska sjukdomar. Lymfom kan ha sitt ursprung i B- eller T-lymfocyter, där B-cellslymfomen dominerar stort och utgör cirka 90 procent av alla lymfom. Behandling av T-cellslymfom grundar sig till stor del på terapier utvecklade för B-cellslymfom, men det har under lång tid varit känt att resultaten är sämre för patienter med T-cellslymfom än för B-cellslymfom.

I Fredrik Ellins olika studier framkommer bland annat att samtliga patienter med varianten T-cellslymfoblastlymfom, likhet med akut leukemi, som bedöms tåla intensiv behandling bör erbjudas sådan, oavsett ålder. Detta då valet av intensiv eller icke intensiv behandling var den faktor som huvudsakligen förutspådde överlevnad.

I avhandlingens övriga studier har patienter med vissa typer av perifera T-cellslymfom (PTCL) studerats. Där undersöktes överlevnaden utifrån sjukdoms- och patientkarakteristika samt behandling. Även förekomst av sjukdomsspridning till centrala nervsystemet och samsjuklighet och dess betydelse för överlevnad har undersökts.

Tid

Fredagen den 18 mars 2016, kl 13.00.

Plats

Föreläsningssalen, Radiologihuset, plan 3, Avd. för onkologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Mer information

Fredrik Ellin, överläkare
0480-44 82 03
fredrik.ellin@ltkalmar.se