Knappt fem procent hade vårdrelaterad infektion

Pressmeddelande 2016-06-08

4,9 procent av de inneliggande patienterna vid länets sjukhus hade någon form av vårdrelaterad infektion den 7 april.

Det visar den senaste nationella mätningen. Rikssnittet låg på 9,1 procent.

Landstingets resultat är betydligt lägre än förra årets mätning på 10,9 procent. När mätningarna startade 2008 låg värdet på 12,3 procent och lägsta tidigare uppmätta värde är 5,6 procent.

Per-Åke Jarnheimer, landstingets överläkare inom vårdhygien anser att resultatet behöver ses med en viss reservation:

- Resultaten i riket är svåra att jämföra med varandra. Vid detta mättillfälle kan för vår del en bristande registreringskvalitet misstänkas. Statistik från vårt egna mätverktyg Infektionsverktyget som vi använder parallellt, visar att de vårdrelaterade infektionerna i vårt landsting ligger på ungefär samma nivå som tidigare. Därför är det viktigt att inte tolka siffrorna allt för positivt utan fortsätta det förbättringsarbete som pågår.

Landstingets följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är något sämre än förra året enligt den nationella mätningen som presenterades samma dag. Följsamheten till rutinerna och reglerna var 79 procent mot nära 76 procent för riket som helhet.

Mer information

Per-Åke Jarnheimer, överläkare vårdhygien
0480-814 40