Landstinget vill bli försöksområde

Pressmeddelande 2016-04-26

Landstinget kommer att ansöka om att som försöksområde få ta över det ekonomiska ansvaret för sjukförsäkringen.

Ansökan är i linje med regeringens ambition att sjukpenningstalet ska minska från dagens i genomsnitt 10,4 dagar per arbetsför svensk till 9,0 år 2020. Något som i praktiken skulle minska utgifterna för sjukskrivningarna med 17 miljarder kronor.

Det som pekas ut som en hämsko är att landstingen som ansvarar för hälso- och sjukvården inte har tillräckliga drivkrafter som krävs för en ändamålsenlig sjukskrivningsprocess med hög kvalitet. Det ekonomiska ansvaret för sjukpenningen ligger hos staten.

Landstinget vill därför testa en modell där landstinget bär hela eller delar av det ekonomiska ansvaret för sjukförsäkringen. Detta innebär att ju snabbare sjukvården lyckas få tillbaka den enskilde i arbete, desto bättre blir situationen för den enskilde och för landstinget ekonomiskt.

Att just Landstinget i Kalmar län är lämpligt som försöksområde beror inte minst för att primärvården i länet är en av landets bästa. Något som har lyfts fram av Läkarförbundet. Och det är just arbetet på hälsocentralerna kring sjukskrivningsprocessen som är central i arbetet för att få ner sjuktalen. Tanken är att landstinget och Läkarförbundet gemensamt ska begära hos regeringen om att få starta ett pilotprojekt i Kalmar län.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna gjorde en gemensam protokollsanteckning vid landstingsstyrelsens sammanträde. I den pekas på vissa tveksamheter som behöver utredas ytterligare innan ett eventuellt pilotprojekt inleds. Framför allt handlar det om rättssäkerhetsaspekter, bemanningssituationen och rehabiliteringsansvaret.

Ökade kostnader för bemanningsföretagen

Landstinget har aldrig tidigare haft så många tillsvidareanställda läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker som i år. Det fanns i januari 87 fler läkare anställda än i januari 2008. Och det fanns 226 fler sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker anställda. Trots det ökade kostnaderna för bemanningsbolag under årets tre första månader. Något som landstinget i Kalmar län inte är ensamt om, det gäller i stort sett hela Sverige. Det framgick av personaldirektör Peter Rydasps information om arbetet med att fasa ut bemanningsföretagen.

Förklaringen är att det rör sig om svårrekryterade personalgrupper, att vårdbehoven ökat, att personalomsättningen är högre, men också om att sjukskrivningarna ökat och föräldraledigheterna är fler.

Behandling av sällsynt cancer koncentreras

Landstingsstyrelsen ställer sig bakom ett nationellt förslag att koncentrera behandlingen av sex sällsynta cancersjukdomar till ett fåtal sjukhus i landet.

Motivet till förändringen är att höja kvaliteten och patientsäkerheten. Därmed ökar också överlevnadsmöjligheten. Förutom undvikbara dödsfall kan också antalet svåra komplikationer minskas om vissa operationer utförs på färre sjukhus. För att nå dit krävs så kallad nivåstrukturering och en viss koncentration av operationer.

Nationellt och regionalt har detta börjat med cancerområdet. Också inom landstinget är det aktuellt att behandlingen av ett fåtal cancerdiagnoser flyttas mellan Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus.

Landstingsstyrelsen gav på tisdagen hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att arbeta med en lokal nivåstrukturering inom cancerområdet för att skapa en hållbar, kvalitetssäkrad verksamhet för framtiden. Det får dock inte innebära att sjukhusens akutuppdrag förändras negativt. En balanserad arbetsfördelning ska också eftersträvas, d v s om en operation av en viss cancertyp flyttas till ett sjukhus ska det andra kompenseras med annan cancerkirurgi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska återrapportera till landstingsstyrelsen hur uppdraget genomförs med särskilt fokus på arbetsfördelningen.

Sverigedemokraterna ville istället uppdra åt landstingsdirektören att utreda vilka möjligheter det finns för nivåstrukturering inom cancerområdet och redovisa till landstingsstyrelsen. SD ville också att ärendet skulle behandlas i landstingsfullmäktige. SD:s förslag röstades ned med siffrorna 13-1, en ledamot avstod från att rösta.

Landstingets verksamhet i Emmaboda i ett hus

I maj nästa år kan spaden sättas i jorden i centrala Emmaboda för bygget av det hus som kommer att samla landstingets olika verksamheter under samma tak. Hälsocentralen kommer att flytta hit liksom psykiatrins öppenvårdsmottagning, barnhälsovården, mödrahälsovården, distriktsrehabiliteringen och folktandvården. Öppen förskola i kommunal regi kommer också att få plats i huset som blir i fyra plan.

Totalt kommer bygget att gå på 113 miljoner kronor. Samtidigt kommer också Emmaboda kommun och landstinget att genomföra ett fastighetsbyte. Emmaboda tar över fastigheten där den nuvarande hälsocentralen ligger efter att den rivits och landstinget får fastigheten med det nya huset.

I samband med att det nya huset tas i bruk kommer folktandvården och samrehab att flytta ut ur de lokaler som landstinget hyr i dag. Vilket innebär att hyreskostnaderna minskar med 1,2 miljoner årligen.

Landstingsstyrelsen sa för sin del ja till genomförandeplanen på tisdagen. Den innebär att inflyttning ska kunna ske i december 2018. Definitivt beslut tas av landstingsfullmäktige i maj.

Lokaler för läkarutbildningen

Landstinget kommer att göra en större ombyggnad i ett av de äldre husen på Länssjukhuset i Kalmar för att skapa lokaler till läkarutbildningen. Totalt handlar det om en investering på 89 miljoner kronor.

För att kunna skapa utbildningslokaler för personal och 100 studenter samt 20 studenter som sysslar med fördjupningsarbeten kommer landstinget IT-förvaltning att flytta ut från länssjukhuset till hyrda lokaler i centrala Kalmar.

I samband med ombyggnaden kommer också det kliniska träningscentret att få nya lokaler, liksom landstingets forskningsenhet och sjukhusadministrationen. Lokalerna för ledningsstab och administration på sjukhuset kommer att utformas efter ett aktivitetsbaserat arbetssätt där man väljer den arbetsplats som bäst stödjer den arbetsuppgift man för tillfället ska utföra. Sjukhusadministrationen blir därmed föregångare inom landstinget för detta nytänkande.

Byggstarten kommer att ske så fort IT-förvaltningen i december i år har flyttat till hyrda lokaler. Enligt tidplanen ska invigning av lokalerna för läkarutbildningen ske i september 2018.

Landstingsfullmäktige tar ställning till genomförandeplanen vid sitt sammanträde i maj.

Ny ambulansstation i Ålem

Landstingsstyrelsen sa för sin del ja till bygget av en ny ambulansstation i Ålem för totalt 9,4 miljoner kronor. Den nya byggnaden kommer att tas i bruk i juni nästa år.

Också när det gäller detta bygge tas definitivt beslut av landstingsfullmäktige.

Ja till fortsatt arbete med psykiatribyggena

Landstingsstyrelsen sa på tisdagen också ja till att fortsätta planeringen för att bygga nya lokaler för psykiatrin i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.

I november kommer genomförandebeslut att tas avseende Kalmar och Oskarshamn och underlag för Västervik att redovisas. Totalt handlar det om en investering på 900 miljoner kronor.

Beslut i korthet

  • Landstinget köper in sig med en sextondels andel i solcellsparken Nöbble gård norr om Kalmar. Anläggningen som ska stå klar i maj blir Sveriges tredje största solcellspark och kommer att producera 600 000 kilowattimmar per år. Andelen kostar landstinget 412 500 kronor och en medlemsavgift på 10 000 kronor.
  • Landstingsstyrelsen ställer sig bakom en motion från Kaj Holst (M) om att utreda om efterutbildning av tandläkare som gör röntgendiagnostik kan vara en bra åtgärd för att tidigt upptäcka benskörhet bland befolkningen. Motionen går vidare till landstingsfullmäktige.
  • Majoriteten i landstingsstyrelsen säger nej till en höjning av avgiften för uteblivet patientbesök i vården. Det är Monica Ljungdahl (M) som i en motion krävt en höjning då ett uteblivet besök kostar betydligt mer än det man får betala. I svaret pekas istället på att landstinget på olika sätt försöker minska antalet uteblivna besök. M och SD ville att motionen skulle bifallas. Motionen slutbehandlas på landstingsfullmäktige.
  • Varje enhet inom Hälsoval Kalmar län har själv möjlighet att lägga upp sin vaccinationsverksamhet på det sätt man anser bäst. Det svaret ges på ett medborgarförslag som vill att influensasprutor ska kunna ges i Loftahammar så att de boende slipper åka långa sträckor för att kunna vaccinera sig. Allianspartierna reserverade sig till förmån för att genomföra en försöksverksamhet nästa influensasäsong i ett område med långa avstånd och låg täckningsgrad av ordinarie vaccinationsverksamhet. SD ville att det skulle utredas vilka ytterligare typer av rutinmässig vård som kan hanteras mobilt i landstingets regi eller köpas upp av kommunerna.
  • Det blev ett nej från landstingsstyrelsen på ett medborgarförslag om att landstinget bör köpa in en Hoppolek-ställning till barn med flerfunktionshinder. Motivet är att Hoppolek finns beskriven i Särskolans läroplan. Därför passar utrustningen bättre inom skolans verksamhet. Båda medborgarförslagen går vidare till landstingsfullmäktige.
  • Landstinget har tidigare beslutat att alla gravida ska erbjudas kostnadsfri tobaksavvänjning. För att fullfölja strategin att minska antalet gravida rökare föreslås landstingsfullmäktige besluta att det blir kostnadsfritt också för uppföljningsbesök upp till ett år efter förlossningen. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli.