Landstingets säkerhetsarbete granskat

Pressmeddelande 2017-03-03

Landstingets revisorer har för tredje gången under 2000-talet låtit granska landstingets säkerhetsarbete.

Själva granskningen har utförts av konsulter från KPMG och utgått från frågor som revisorerna fastställt. Syftet har varit att klarlägga om landstinget arbetar på ett ändamålsenligt sätt för att skapa en trygg och säker miljö för personal, patienter och besökare.

2003 och 2007 genomfördes motsvarande granskningar med följd att en del brister konstaterades. I den nya granskningen har ingått att kontrollera om bristerna nu åtgärdats.

I granskningen har så väl starka sidor som förbättringsområden framkommit. Bland de starka sidorna märks:

  • Att en ny säkerhets- och beredskapsorganisation införts sedan tidigare granskningar. Den gör det möjligt att styra och följa upp säkerhetsarbetet ner på arbetsplatsnivå.
  • Att det finns god kännedom om landstingets arbete med risk- och sårbarhetsanalys och rapporteringen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
  • Att det på intranätet finns en flik för Kris och säkerhet där interna styrdokument lätt kan sökas fram.
  • Att det finns en omfattande och relevant samverkan med externa parter, som länsstyrelsen, räddningstjänst och polis.

De förbättringsområden som pekas ut i granskningen är bland annat:

  • Att det behövs en övergripande riktlinje för landstingets säkerhetsarbete och en central samordningsfunktion, förslagsvis direkt under landstingsdirektören.
  • Att det behövs klarhet om vilka resurser som avsätts för säkerhetsarbetet. Det bör framgå i verksamhetsplaner och budgetar och i en samlad årlig rapportering som visar vad som åstadkommits.

Sammantaget konstaterar revisorerna att säkerhetsarbetet fått en starkare organisation sedan tidigare revisioner men att den interna kontrollen av säkerhetsarbetet trots det inte kan anses tillräckligt. Man konstaterar också att tidigare revisionsrapporter inte behandlats på ett tillfredställande sätt.

Revisorerna vill ha svar från landstingsstyrelsen senast den 13 juni om hur förbättringsförslagen kommer att tas tillvara. Granskningen överlämnas också till landstingsfullmäktige.

Mer information

Anders Björkman, ordförande, landstingets revisorer
070-370 96 69

Tomas Sandberg, revisionschef
0480-841 80, 070-215 08 85