Landstingsplan 2017-2019 och budget 2017

Pressmeddelande 2016-10-31

Nöjda invånare, god hälsa bland medborgarna, arbetsplatser som är attraktiva och utvecklande och god ekonomisk hushållning.

Landstingets fyra övergripande mål går igen i de satsningar som finns i landstingsplanen 2017-2019.

Inte minst pekas i planen på behovet av att hälso- och sjukvården kommer närmare invånarna. Primärvården – hälsocentralerna och 1177 Vårdguiden - ska stärkas och tydliggöras som första ingången till vården. Därför ska också primärvården vara den fasta vårdkontakten och ha den koordinerande rollen om patienten behöver gå vidare i vårdkedjan.

De digitala tjänsterna ska fortsätta utvecklas. Att erbjuda medborgarna digitala möten ökar både tillgänglighet, inflytande och trygghet för de som har långt till närmaste hälsocentral. Internetbaserade behandlingar ska också öka.

Framtidens sjukvård ska också erbjuda trygg och säker vård i hemmet. Det ska ske genom samverkan mellan landstinget, den kommunala vården och omsorgen. Nya vårdkoncept ska utvecklas mot ett sammanhållet sjukvårdssystem. Nya arbetssätt ska utvecklas för att möta äldres behov av vård i hemmet. I Borgholm kommer ett pilotprojekt att starta med teamsamverkan mellan sjukvården och kommunen. Onödig akutvård och slutenvård ska undvikas.

En äldrevårdsenhet för de mest sköra äldre ska skapas vid Länssjukhuset i Kalmar. Ett mobilt geriatriskt team ska utgå från mottagningen och ta ett helhetsansvar för vård av de mest sjuka äldre med komplexa medicinska behov. Genom att omvandla slutenvårdsresurser till öppenvård blir det möjligt att bygga ut den avancerade vården i hemmet.

Samtidigt fortsätter landstinget det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för att förbättra folkhälsan under planperioden. Målet om ett tobaksfritt Kalmar län 2025 ligger fast. Ett av delmålen är att alla elever som slutar årskurs 9 ska vara tobaksfria .

Målet om en köfri vård 2018 där patienten i samband med besök eller konsultation får nästa tid direkt ligger också fast. Under 2017 ska också kostnaderna för bemanningsbolagen vara halverade i förhållande till kostnaden 2014. Arbetet med kompetensförsörjning och rekrytering fortsätter.

Landstingsplanen innehåller också 17 olika nya utredningsuppdrag. Bland annat ska en handlingsplan för att öka andelen polikliniska ingrepp vid sjukhusen tas fram och metoder för att snabbare upptäcka psykisk ohälsa hos äldre ska utvecklas.

Nyheter i landstingsplanen

Landstingsplanen 2017-19 innehåller verksamhetsförändringar som uppgår till 33,2 miljoner kronor 2017. Till det kommer 18,4 miljoner från tidigare landstingsplaner. Främst handlar det om satsningar på primärvården och rekryteringsbefrämjande åtgärder.

Primärvården

Totalt förstärks primärvården med 8,3 miljoner kronor. Det handlar om att korta väntetiderna till sjukvårdsrådgivningen på 1177 kvällar och helger, att satsa på att göra en riskbedömning av personer över 75 år så att de mest sköra äldre kan upptäckas, att antal listade inom Hälsoval Kalmar län ökar vilket leder till en utökning av ramen och att nutritionsprojekt riktat mot äldre permanentas. Inom Hälsovalsenhetens budget sker också en justering för utökning av ST-läkartjänster.

Kompetensförsörjning och rekrytering

Totalt satsas 11,2 miljoner för kompetensförsörjning och rekrytering.

Antalet tjänster för AT-läkare och PTP-psykologer ökar liksom antalet platser för utbildningsanställning till specialistsjuksköterska och uppdragsutbildning till specialisttandläkare.

Vid Vimmerby hälsocentral kommer de närmaste åren en utbildningscentral för primärvården att etableras för att stärka introduktionen och utbildningen av läkare med utländsk utbildning. När folktandvårdens nya lokaler i Vimmerby står klara våren 2017 kommer de gamla lokalerna i anslutning till hälsocentralen att anpassas för en utbildningscentral.

Utbildning i yrkessvenska för nyanlända med hälso- och sjukvårdskompetens har det senaste året fortsatt och förstärkts. Årligen satsas 2,7 miljoner under 2017-2019.

Byteatern

I samband med ombyggnaden av Byteaterns lokaler utökas landstingets verksamhetsbidrag till verksamheten i tre steg. En miljon 2017, ytterligare två miljoner 2018 och en lika stor utökning 2019.

Tidigare beslut som genomförs 2017-2019

En del beslut som tagits i tidigare landstingsplaner genomförs under 2017-2019. Det handlar om läkarutbildningen i Kalmar som kommer att starta 2018, robotassisterad kirurgi som införs vid halvårsskiftet 2017, utökning av ram för IT-förvaltning dels för förnyade underhållsavtal dels för hyreskostnader för nya lokaler. Totalt handlar det om verksamhetsförändringar på 18,4 miljoner 2017.

Avgifter

Patientavgift vid digital vårdkontakt

Från 1 januari 2017 jämställs en vårdkontakt via digital teknik öga mot öga med ett fysiskt besök, vilket innebär en patientavgift på 200 kronor.

Åldern för fri tandvård höjs

Den fria tandvården för barn och ungdomar byggs ut i tre steg. Från 2017 gäller den unga vuxna till och med det år de fyller 21 år. 2018 till och med 22 år och 2019 gäller den fria tandvården till och med 23 år.

Gratis preventivmedel

Från årsskiftet blir preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen kostnadsfria för personer under 21 år.

Skandionkliniken

Vid cancerbehandling vid Skandionkliniken i Uppsala tas en avgift på 100 kronor ut om dygnet för patient förutom patientavgift, samt vid behov för närstående. Avgiften gäller från 1 november 2016.

Assisterad befruktning av ensamstående

Landstinget följer från 1 november SKL:s rekommendation att assisterad befruktning för ensamstående ska vara landstingssubventionerad. En undre åldersgräns införs som sammanfaller med den undre åldersgränsen som gäller vid adoption.

Ändringar i regelverk

Poliklinisk sjukgymnastik utomlands räknas från 1 januari 2017 inte längre in i högkostnadsskyddet för öppen vård då patienter numera har möjlighet att söka ersättning för kostnaden enligt ersättningslagen.

Möjlighet att ansöka om bilanpassningsbidrag hos landstinget för de personer som inte ingår i det av Försäkringskassan beviljade statliga bilstödet upphör vid årsskiftet.

Från 1 januari 2017 omfattar lagen om avgiftsfrihet för de som är 85 år och äldre inom den hälso- och sjukvård som omfattas av högkostnadsskyddet också nödvändig tandvård för dem som har tandvårdsstöd, tandvård vid vissa preciserade sjukdomstillstånd samt för asylsökande och så kallade tillståndslösa.

Justering av kollektivtrafikavgifterna

Avgifterna inom kollektivtrafiken och egenavgifterna för färdtjänst justeras 1 januari 2017 med i genomsnitt 2,5 procent. Priset för enkelbiljetter och egenavgiften i färdtjänsten höjs 1-2 kronor beroende på reslängd. Periodkorten justeras i snitt med 2,5 procent vilket innebär höjt pris för korta resor och sänkt pris på längre resor. Sommarperiod för ungdomar sänks med 210 kronor från 1110 till 900 kronor.

Investeringar

Under den kommande planperioden kommer landstingets investeringar att uppgå till 2,1 miljarder kronor, 407 miljoner avser inventarier och 1,7 miljarder byggnationer inklusive konstnärlig utsmyckning och verksamhetsutrustning.

De största investeringarna 2017-2019 handlar om nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Oskarshamn och Västervik. 2021 ska det nya psykiatriblocket i Kalmar stå klart och i Oskarshamn är bygget avslutat 2019. Västerviksbygget är ännu inte beslutat, men beräknas stå klart 2023. Totalt beräknas dessa tre byggen gå på två miljarder.

Bland övriga investeringar märks bygget av nya lokaler för landstingets olika verksamheter i Emmaboda. Det rör sig om en kostnad på 110 miljoner de kommande tre åren.

Landstinget kommer också att bidra med 9,2 miljoner av investeringskostnaderna när Kalmar kommun bygger om och utökar Byteaterns lokaler i Kalmar. Landstingets del avser scenteknisk utrustning.

Ekonomi

Landstinget i Kalmar län budgeterar för ett överskott på 145,1 miljoner för 2017. Det innebär att det finansiella målet om att resultatet ska uppgå till två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning nås. Resultaten de två nästkommande väntas vara lägre. Med nuvarande förutsättningar hamnar de på 119,37 miljoner 2018 och 28,2 miljoner 2019.

Landstingets driftbudget för 2017 slutar på en nettokostnad på knappt 7,1 miljarder kronor. Landstingets intäkter som ska finansiera verksamheten består till huvuddelen av skatter, kommunal utjämning och statsbidrag. Totalt budgeteras för intäkter på knappt 7,3 miljarder kronor.

Skattesatsen blir oförändrad 11.37.

Oppositionens yrkanden

Vid landstingsstyrelsens sammanträde på måndagen presenterade de fyra allianspartierna 66 olika yrkanden i form av ändringar, strykningar eller tillägg till landstingsplanen. I 19 av dem fick man också majoriteten med sig antingen genom bifall eller jämkningar.

Framför allt vill Alliansen ha kostnadsbesparingar på 70 miljoner 2017 och 140 miljoner 2018 inom administration, service och de tre sjukhusen. Man vill också att KLT ska öka kostnadstäckningen till 50 procent och minskar anslagen med 25 miljoner 2017 och 45 miljoner 2018. Satsningarna Alliansen vill göra är på Hälsoval Kalmar län 15 miljoner, förebyggande hälsoundersökningar 3 miljoner, folkhälsoarbetet 1 miljon och bättre anställningsvillkor 11 miljoner. Enligt Alliansens budgetalternativ innebär det en förstärkning av resultatet med 75 miljoner 2017 och 145 miljoner 2018.

Alliansen reserverade sig också till förmån för bland annat följande förslag:

 • Att etablera en modell där hälften av merkostnaden för bemanningsbolag ska kunna användas för att skapa bättre anställningsvillkor och underlätta långsiktig rekrytering.
 • Att starta en digital barnakut som stöttar barnakuten i Kalmar och barnavdelningarna i länet.
 • Att påbörja försök med bedömningsbilar som avlastar ambulansen.
 • Att inrätta ett cancercentrum Syd och ett cancercentrum Norr.
 • Att inrätta en samlad palliativ vårdenhet i Västervik.
 • Att ta bort patientavgiften vid gynekologisk cellprovskontroll och vid screeningen för bråck på kroppspulsådern.
 • Att inrätta särskilda vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin i Västervik.
 • Att landstinget inrättar särskilda tillnyktringsenheter.
 • Att alla 40-, 50- och 60-åringar inbjuds till standardiserade hälsosamtal.
 • Att en långsiktig utvecklingsplan tas fram för hela hälso- och sjukvården i länet.
 • Att införa en länsfärdtjänst.

Sverigedemokraterna presenterade för sin del 32 yrkanden i samband med landstingsplanens behandling. Sverigedemokraternas budgetförslag innebär besparingar på 53 miljoner och satsningar på 131 miljoner 2017, vilket innebär ett försämrat resultat med 78 miljoner.

SD reserverade sig bland annat till förmån för följande punkter:

 • Att erbjuda gratis hälsokontroller till alla som fyller 30, 40, 50 och 60 år. 
 • Att dra in anslagen till Byteatern, Reaktor Sydost, Dans i Sydost och Kalmar konstmuseum.
 • Att ordet mångfald stryks på flera platser i landstingsplanen.
 • Att de stängda vårdplatserna vid länets sjukhus återöppnas senast 1 januari 2017.
 • Att icke-religiös klädkod ska gälla i hela landstingets verksamhet.
 • Att frågan om storregion ska prövas i en folkomröstning innan beslut.

Landstingsplanen 2017-2019 och budget för 2017 går nu vidare till landstingsfullmäktige som sammanträder 23-24 november.