Landstingsplan 2018-2020 och budget 2018

Pressmeddelande 2017-10-31

Nöjda invånare, god hälsa bland invånarna, arbetsplatser som är attraktiva och utvecklande och god ekonomisk hushållning.

Landstingets fyra övergripande mål går igen i de satsningar som finns i landstingsplanen 2018, som också blir det sista. Nästa plan blir en regionplan och kommer även att omfatta frågor kring den regionala utvecklingen.

Inriktningen för framtidens hälso- och sjukvård är att den ska röra sig från sjukhusvård till att utföras så nära patienten som möjligt. Mycket av den vård som i dag bedrivs på vårdavdelningar kan med rätt resurser ske i hemmet eller i anslutning till ett särskilt boende. Därför är det nödvändigt med förstärkningar av primärvården.

Arbete i team där primärvård, öppen specialiserad vård och kommunen ingår ska utvecklas. Patienten ska uppleva en sammanhållen vård. För detta behöver nya arbetssätt utvecklas mellan landstinget och kommunerna. Ett sådant exempel är ett samverkansprojekt på Oskarshamns sjukhus tillsammans med primärvård och kommun.

På sjukhusen ska man gå från slutenvård till öppenvård när det gäller vården av äldre. Strukturer ska skapas för konsultation, mottagningar och möjlighet till hembesök.

Modeller för att ge patienter som inte behöver komma till en akutmottagning istället snabb tid på en hälsocentral förekommer inom ambulansverksamheten i länet och akutmottagningen i Kalmar.

Olika digitala tjänster är viktiga hjälpmedel för att nå målet om en vård så nära hemmet som möjligt. Utvecklingen kommer att fortsätta dels för att underlätta kontakterna mellan de olika aktörerna kring en patient, dels för att minska behovet av resor för patienten.

I planen görs också en tydlig prioritering på kvinnors hälsa. Det handlar exempelvis om att öka antalet barnmorskor, att minska antalet förlossningsskador och att få fler kvinnor att komma till gynekologisk hälsokontroll för att förebygga livmoderhalscancer.

Landstinget ska ha Sveriges bästa tillgänglighet där patienten vet vad nästa steg är och i samband med besök eller konsultation får nästa tid direkt. Landstingets mål om att vara oberoende av bemanningsbolag till den 1 januari 2019 ligger fast.

Samtidigt fortsätter landstinget det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för att förbättra folkhälsan under planperioden. Målet är ett tobaksfritt Kalmar län 2025 och ett av delmålen är att alla elever som slutar årskurs 9 ska vara tobaksfria 2020.

Landstingsplanen innehåller också sex olika nya utredningsuppdrag. Bland annat ska en plan för den framtida utvecklingen av cancervården tas fram.

Nyheter i landstingsplanen

Landstingsplanen 2018-2020 innehåller verksamhetsförändringar som uppgår till 86,6 miljoner kronor 2017. Till det kommer 16,8 miljoner från tidigare landstingsplaner.

Nedan följer några områden som satsningarna berör.

Hälso- och sjukvården

Den palliativa vården vid Västerviks sjukhus förstärks och en sammanhållen enhet skapas för att förbättra kvaliteten på vården i livets slutskede. Landstinget satsar 2,5 miljoner kronor under 2018 och 5 miljoner från 2019.

Ambulansverksamheten i mellersta länet förstärks under dagtid på helger. En satsning på 1,4 miljoner.

Hälsoval

Hälsoval i Kalmar län som är samlingsnamnet för den offentligt och privat drivna primärvården i länet får en utökning med totalt 20 miljoner kronor 2018. 15 miljoner ska användas för införande av vårdsamordnare, en nyckelfunktion för de mest sjuka äldre som ska underlätta omhändertagande och förhindra undvikbar slutenvård.

Fem miljoner är en utökning till följd av att antalet listade ökar.

Barnhälsovården

3,7 miljoner kronor satsas för att förstärka barnhälsovården i länet. Syftet är att öka tillgängligheten och erbjuda riktade insatser för grupper med riskfaktorer för sämre hälsa. Förstärkningen ska också gå till införande av vaccination mot rotavirus som ska ingå i det nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Psykiatrin

Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin ska förbättras och bemanningen som tidigare finansierats av statsbidrag ska säkras med en utökning av budgeten med 5 miljoner kronor. Samtidigt hyrs paviljonger för BUP i Västervik in för en halv miljon om året under ombyggnadstiden.

En halv miljon kronor anslås som resursökning för läkemedelsassisterad opioidbehandling.

Seniorkort i kollektivtrafiken

Seniorkort i kollektivtrafiken införs på prov under två år och ska utvärderas hösten 2019. Kostnaden beräknas till 2 miljoner. Kortet kommer att kosta 100 kronor i månaden och på det kan pensionärer åka under lågtrafik.

Digital utveckling

För att fortsätta digitalisering av hälso- och sjukvården anslås 9 miljoner kronor. Ytterligare knappt 35 miljoner går till uppjusteringar och nya avtal inom IT-området.

Tidigare beslut som genomförs 2018-2020

En del beslut som tagits i tidigare landstingsplaner genomförs under 2018-2020. Det handlar exempelvis om läkarutbildningen i Kalmar som kommer att starta 2018, verksamhetsbidrag till Byteatern på två miljoner 2018 och en lika stor utökning 2019 och en utbildningscentral i Vimmerby Totalt handlar det om verksamhetsförändringar på 16,8 kronor.

Avgifter

Avgiftsfri tobaksavvänjning

Från 2018 blir besök hos tobaksavvänjare avgiftsfria för att uppmuntra och stötta fler att bli tobaksfria.

Åldern för fri tandvård höjs

Den fria tandvården för barn och ungdomar fortsätter att byggas ut. Från 2018 gäller den unga vuxna till och med det år de fyller 22 år. 2019 gäller den fria tandvården till och med 23 år.

Gratis gynekologisk hälsoscreening

Från årsskiftet blir gynekologisk hälsokontroll med cellprovtagning kostnadsfri.

Justerad tandvårdstaxa

Tandvårdstaxan för diagnostik, hälso/sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder höjs med i genomsnitt en procent. För friskvårdspatienter blir det ingen höjning i de lägre prisklasserna 1-3. För protetiska åtgärder sker en höjning med i genomsnitt fem procent.

Biljettpriser KLT

2018 höjs priset på enkelbiljetter, periodkort och egenavgifter i färdtjänsten med i genomsnitt 2,5 procent. Det innebär en höjning med 1-2 kronor per enkelbiljett beroende på hur långt man åker.

Investeringar

Under den kommande planperioden beräknas landstinget investera 3,1 miljarder kronor i byggnationer och 165 miljoner i inventarier.

De största investeringarna 2018-2020 handlar om nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Oskarshamn och Västervik. 2021 ska det nya psykiatriblocket i Kalmar stå klart och i Oskarshamn är bygget avslutat 2019. Västerviksbygget är ännu inte beslutat, men beräknas stå klart 2023. Totalt beräknas dessa tre byggen gå på 2,3 miljarder kronor i 2017 års penningvärde.

En annan stor investering är nya lokaler för neonatalvården i både Västervik och Kalmar. Kostnadsberäkningen ligger på 141 miljoner kronor.

Andra investeringar under planperioden är ett nytt bårhus i Vimmerby för att förbättra arbetsmiljön och att anhörigas avsked ska kunna ske på ett värdigt sätt och en ombyggnation av ambulansstationen i Torsås. Förslag på uppgraderingar av en andra ambulansstationer i länet kommer också att tas fram.

Samtidigt pågår redan en del andra byggen som fortsätter under planperioden. Ett av husen vid Länssjukhuset i Kalmar håller på att byggas om för läkarutbildningen, ett arbete som är klart under 2018. I Emmaboda byggs nya landstingsgemensamma lokaler för flera verksamheter, som beräknas vara klart 2019.

Ekonomi

Landstinget i Kalmar län budgeterar för ett överskott på 151,1 miljoner för 2018. Det innebär att det finansiella målet om att resultatet ska uppgå till två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning nås. Resultaten de två nästkommande åren väntas vara lägre. Med nuvarande förutsättningar hamnar de på 121,8 miljoner 2019 och 92,8 miljoner 2020.

Landstingets driftbudget för 2018 slutar på en nettokostnad på 7,4 miljarder kronor. Landstingets intäkter som ska finansiera verksamheten består till huvuddelen av skatter, kommunal utjämning och statsbidrag. Totalt budgeteras för intäkter på drygt 7,5 miljarder kronor.

Skattesatsen blir oförändrad 11.37.

Oppositionens yrkanden

Vid landstingsstyrelsens sammanträde på tisdagen presenterade de fyra allianspartierna 53 olika yrkanden i form av ändringar, strykningar eller tillägg till landstingsplanen. I tre av dem fick man också majoriteten med sig antingen genom bifall eller jämkningar.

Alliansen vill göra satsningar utöver på 45 miljoner kronor utöver budgetförslaget 2018. Det handlar om totalt 22 miljoner mer till primärvården inom Hälsoval Kalmar län. Då handlar det både om att generellt förstärka primärvården men också om riktade insatser för fler filial- och äldrevårdsmottagningar liksom första linjens psykiatri. Andra större satsningar är 14 miljoner till bättre anställningsvillkor, 3 miljoner för förebyggande hälsoundersökningar och 3 miljoner för att förstärka telefontillgängligheten till 1177 Vårdguiden.

Alliansen finansierar förslaget genom att minska anslaget till KLT med 25 miljoner, att öka den sålda vården exempelvis i form av ortopedi vid Oskarshamns sjukhus med 5 miljoner och att omdisponera 15 miljoner av statsbidragen. Utöver det efterlyser alliansen kostnadsbesparingar inom administration, service och inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen som omfattar de tre sjukhusen och Diagnostiskt centrum.

Alliansen reserverade sig också till förmån för bland annat följande förslag:

 • Att införa ett enda gemensamt telefonnummer till sjukvården.
 • Att öka tillgängligheten till 1177 med en nolltolerans mot väntetider över 20 minuter och halvera medelväntetiden till fem minuter.
 • Att påbörja försök med bedömningsbilar med sjuksköterska för att öka tillgängligheten och avlasta akutmottagningarna.
 • Att införa riktade hälsosamtal till 40-, 50- och 60-åringar.
 • Att starta en digital barnakut som stöttar barnakuten i Kalmar och barnavdelningarna.
 • Att lokalisera primärvårdsjourerna i Kalmar och Västervik till respektive sjukhus akutmottagning.
 • Att stimulera till ökade öppettider inom primärvården.Att inrätta vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin i Västervik.
 • Att införa länsfärdtjänst.
 • Att ta fram en modell för hur en del av kostnaden för bemanningsbolag kan användas till att förbättra anställningsvillkoren för landstingets medarbetare.
 • Att införa en trohetsbonus för att belöna trotjänare med erfarenhet.
 • Att erbjuda en anställningsgaranti för sjuksköterskor som utbildas i länet.

Sverigedemokraterna presenterade för sin del 31 yrkanden i samband med landstingsplanens behandling. Sverigedemokraternas budgetförslag innebär besparingar på 131 miljoner framför allt av administration och satsningar på 127 miljoner 2018, vilket innebär ett förbättrat resultat med 4 miljoner. Satsningarna riktar sig mot folkhälsa, personalfrämjande åtgärder, återöppning av vårdplatser och kvinnors hälsa.

SD reserverade sig bland annat till förmån för följande punkter:

 • Att de senaste två årens stängda vårdplatser vid sjukhusen ska återöppnas senast 1 januari 2018.
 • Att från 2018 dra in det regionala stödet till Byteatern, Reaktor Sydost, Dans i Sydost och Kalmar konstmuseum.
 • Att landstinget endast ska anställa vårdpersonal som skriver och talar så god svenska att missförstånd inte föreligger.
 • Att göra en översyn av folkhögskolornas verksamhet.
 • Att utreda en försäljning av landstingsägda vindkraftverk.
 • Att ingen personal i landstinget ska i sitt arbete bära iögonfallande symboler eller religiöst betingade kläder.
 • Att ta fram en handlingsplan för att möta och förebygga de ökade riskerna med hotbilden mot personal i sjukvården.

Landstingsplanen 2018-2020 och budget för 2018 går nu vidare till landstingsfullmäktige som sammanträder 29-30 november.