Länssjukhuset anmäler misstänkt förväxling

Pressmeddelande 2016-07-08

Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) efter misstanke om förväxling av radioaktivt läkemedel.

Olika radioaktiva läkemedel – radiofarmaka – används vid vissa diagnostiska undersökningar. Val av radiofarmaka avgörs av vilka organ som skall undersökas. Framställning av radiofarmaka görs individuellt för varje aktuell patient av ApoEx AB efter beställning från sjukvården och expedieras via Apoteket till den verksamhet där undersökningen ska ske. ApoEx AB inhandlar i sin tur radiofarmaka från kommersiell leverantör.

I samband med en undersökning av njurfunktion hos en patient noterades att upptaget av radiofarmaka såg ut som vid undersökning av skelettet. Misstanke väcktes därför om att fel radiofarmaka levererats.

De kontroller som ska ske innan injektion av lösning innehållande radiofarmaka, det vill säga att lösningen är märkt med rätt patients identitet och att kontrollmätning visar förväntad radioaktivitet, utfördes helt enligt riktlinje och med förväntat resultat. Dock finns i detta skede ingen möjlighet att avgöra från vilket radiofarmaka den uppmätta aktiviteten kommer.

Således föreligger misstanke om förväxling någonstans i framställningsledet. Då behållaren för aktuellt radiofarmaka fanns bevarad har denna sänts till den kommersielle leverantören för att få fastställt vilket radiofarmaka den innehöll. Det har nu meddelats från denne leverantör att någon analys inte kan göras eftersom behållaren förkommit hos leverantören.

För patienten har det inträffade inte inneburit någon ökad stråldos än om den avsedda undersökningen utförts. Dock har patienten exponerats för den aktuella stråldosen utan att den aktuella frågeställningen kunnat besvaras.

Mer information

Lars Brudin, överläkare
070-215 95 72

Rolf Sandin, chefläkare
0480-445 397