Lex Maria-anmälan efter bristande behandling

Lex Maria 2016-06-23

Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria efter brister i sårbehandling.

Fallet rör en 83-årig man som sökte hälsocentralen dagen efter att han skurit sig djupt i handflatan med en kökskniv. Han hade flera kroniska sjukdomstillstånd och pågående behandling med blodförtunnande och immunnedsättande läkemedel.

Trots att det vid undersökningen på hälsocentralen fanns tecken på att blödningen inte avstannat och att det vid senare såromläggningar sågs tecken till bristande sårläkning och blödning vidtogs inte adekvata åtgärder. Han inkom drygt tio dagar efter sårskadan till sjukhuset med allvarlig blodförgiftning som senare bidrog till att han avled.

Vid internutredningen påvisas brister som föranleder utbildningsinsatser och skärpta rutiner vid handläggning av skador i handen.

Mer information

Mattias Alvunger, chefläkare
0480-847 20

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.