Lex Maria-anmälan efter bristande id-kontroll

Lex Maria 2016-07-08

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort enligt lex Maria efter bristande identitetskontroll vid en undersökning.

I samband med undersökning av njurfunktion med radioaktivt läkemedel erhöll en patient felaktigt en dos avsedd för skelettundersökning. Den aktuella frågeställningen kunde dock besvaras, men en fyra gånger högre dos än nödvändigt tillfördes. Misstaget berodde på bristande identitetskontroll som alltid skall utföras.

Parallellt sker också en anmälan om händelsen till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Mer information

Rolf Sandin, chefläkare
0480-445 397

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.