Lex Maria-anmälan efter felaktig behandling av hjärtsvikt

Lex Maria 2018-12-19

Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en patient avlidit till följd av bristande behandling.

Fallet gäller en patient i 90-årsåldern som sökte sig till medicinakuten på Oskarshamns sjukhus med tilltagande andningsbesvär. Patienten hade sedan tidigare känd hjärtsvikt och utredningen på sjukhuset visade att patientens besvär orsakades av en försämring av den redan kända hjärtsvikten. På grund av en misstolkad blodundersökning blev patienten inlagd på en vanlig vårdavdelning, där befintliga rutiner för övervakning inte följdes. Patienten hittades några timmar senare livlöst i sängen. En hjärt-lungräddning inleddes men avbröts utan framgång och patienten avled.

Handläggningen på medicinkliniken på Oskarshamns sjukhus har bidragit till eller mer sannolikt förorsakat patientens död. Händelsen anses som allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Mer information
Elmar Keppel, chefläkare
Tfn: 0491-782717

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.