Lex Maria-anmälan efter förbisedd diagnos

Lex Maria 2016-04-29

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en möjlig cancerdiagnos förbisetts.

Fallet gäller en kvinna som 2014 genomgick datortomografiundersökning för att utesluta proppbildning i lungcirkulationen. Som bifynd noterades då i ena lungan ett område i vilket tidigare kroniska lungförändringar konstaterats Dessa förändringar hade inte tidigare bedömts som elakartad sjukdom och bedömningen blev 2014 densamma.

2016 upptäcktes i samband med utredning av annan åkomma en tumör i området med kroniska förändringar. Vid eftergranskning av tidigare bilder kunde man se att vad som nu ses som en tydlig tumör kunde skönjas inom det förändrade området på undersökningen från 2014.

Sjukdomen har utvecklats på ett sådant sätt att kvinnans liv inte gått att rädda.

Mer information

Rolf Sandin, chefläkare
0480-44 53 97

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.