Lex Maria-anmälan efter missad ögonskada

Lex Maria 2016-04-29

Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en allvarlig ögonskada upptäckts för sent.

Fallet gäller en tvååring som kom in akut på kvällstid efter att ha fallit av sin trehjuling och därvid bland annat ådragit sig en sårskada ovan ena ögat. Omhändertagandet inkluderade undersökning av ögonläkare som inte bedömde sårskadan som genomgripande och att barnet skulle observeras till påföljande morgon. Då skulle det göras en fullständig undersökning om några symptom tillstötte.

En annan jourhavande ögonläkare gjorde dagen efter bedömningen att man kunde avvakta med undersökning till närmaste vardag, två dygn senare. Barnet kunde i mellantiden vistas hemma. Vid denna undersökning fann man att det förelåg en allvarlig ögonskada med infektion i ögat som inte har kunnat räddas.

Mer information

Rolf Sandin, chefläkare
0480-44 53 97

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.