Lex Maria - anmälan efter felaktigt omhändertagande

Lex Maria 2016-09-01

Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvården har gjort en anmälan enligt Lex Maria efter felaktigt omhändertagande.

Fallet rör en 71-årig kvinna med tidigare känd psykiatrisk sjukdom. En läkare vid en hälsocentral kontaktades av en närstående till patienten som var oroad över en försämring av det psykiska tillståndet under en tid. Läkaren sökte kontakt med patienten per telefon och erbjöd ett hembesök, vilket patienten motsatte sig. Ett vårdintyg för tvångsvård utfärdades och en begäran om handräckning skickades till polisen med uppmaning att transportera patienten till psykiatrisk klinik.

På psykiatriska akutmottagningen fann jourläkaren och bakjouren att patienten inte uppfyllde kriterier för allvarlig psykisk störning och att vårdintyget var felaktigt utfärdat då en undersökning saknades och ID-uppgifter var inte korrekt kontrollerade. Patienten fick återvända till hemmet.

Handläggningen har för patienten inneburit en betydande kränkning av den personliga integriteten utan tillräcklig grund. Risk kan finnas att det medförde en försämring av tillståndet. En vecka senare hade patientens psykiska tillstånd försämrats och en ny bedömning gjordes, som föranledde vård enligt LPT – lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Förutsättningar för tvångsvård enligt LPT  är att patienten har en allvarlig psykisk störning som konstateras av en läkare genom personlig undersökning. Patienten måste vara i oundgängligt behov av inneliggande vård dygnet runt och motsätta sig den erbjudna vården.

Mer information

Mattias Alvunger, chefläkare
0480-847 20

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.