Miljövänligare kyla och värme med största geoenergianläggningen

Pressmeddelande 2016-05-24

Landstinget har byggt Kalmar läns största geoenergianläggning, för att förse länssjukhuset med miljövänligare kyla och värme.

Geoenergianläggningen vid Länssjukhuset i Kalmar är den största av sitt slag i Kalmar län och den kommer successivt att ersätta behovet av kompressorkyla och minska behovet av värme. Anläggningen gör det även möjligt att använda mer miljövänlig teknik och medför stora kostnadsbesparingar för landstinget. Bland annat kommer drift- och underhållskostnader att minska i och med att äldre kylmaskiner kan ersättas med det nya centralkylsystemet.

- Det finns geologiska förutsättningar i området, som gör att vi kan kyla ner lokaler, medicinteknisk utrustning och serverhallar på ett hållbart sätt. Vi använder naturens möjligheter i form av grundvatten för att få kyla och värme på ett naturligt sätt, säger landstingets energistrateg Stefan Westblom.

Grundvattenuttaget görs ur brunnar i sandstensberggrunden inom landstingets egen fastighet.

- Vi pumpar upp grundvatten och återför sedan samma mängd vatten. Eftersom vi endast använder temperaturen i grundvattnet, gör vi ingen inverkan på grundvattennivåer i området. Det är energieffektivt, eftersom det både drar mindre elenergi och släpper ut mindre mängder föroreningar än de konventionella metoder vi hade tidigare, säger Stefan Westblom.

Inledningsvis är ett av länssjukhusets hus anslutet till geoenergianläggningen och fram till 2017 kommer resterande hus att anslutas. När alla hus är anslutna kommer den sammanlagda kyleffekten vara cirka 2 800 kW, vilket innebär att den årligen täcker cirka 80 procent av länssjukhusets kylbehov.

Investeringen är på totalt 25 miljoner och tack vare lägre totalkostnad för drift, underhåll och energianvändning, kommer landstingets kostnader för värme och kyla att bli lägre under flera år framöver. Samtidigt minskar även påverkan på miljön.

FAKTA/ Länssjukhusets geoenergianläggning

  • Består fullt utbyggd av 16 brunnar med rörsystem, samt kylmaskin för backup.
  • Har ett borrdjup på cirka 65-70 meter.
  • Får enligt miljötillstånd pumpa max 5 200 m3 vatten per dygn.

Mer information

Stefan Westblom, energistrateg, Landstingsservice, Bygg- och förvaltarenheten

Telefon: 0480-44 80 07