Nollresultat väntas för 2016

Pressmeddelande 2016-06-07

Landstinget beräknas göra ett ekonomiskt nollresultat 2016. Det framgår av delårsrapporten efter årets första fyra månader.

Prognosen är något lägre än efter mars månad och en avvikelse mot budgeten med drygt 105 miljoner kronor.

På kostnadssidan drar verksamheten över sina budgetar med totalt 230 miljoner. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen under vilket de tre sjukhusen ligger beräknas förbruka knappt 178 miljoner kronor mer än budget. Övriga vårdförvaltningar visar minskande underskott.

Personalkostnaderna ökar utöver beräknad löneökning. Svårigheter att rekrytera personal, inte minst i norra delen av länet gör också att behovet av bemanningsbolag är fortsatt stort även om årsprognosen pekar på en liten kostnadsminskning jämfört med 2015.

De ökade kostnaderna balanseras till viss del av ökade intäkter, som beräknas bli knappt 125 miljoner mer än budget.

Det finns dock en rad osäkerhetsmoment som kan komma att påverka ekonomin under resten av året, exempelvis konjunkturutvecklingen, börsen, ränteläget, om handlingsplaner för budget i balans får genomslag och läkemedelskostnadernas utveckling.

Delårsrapporten är inte enbart en ekonomisk rapport utan också en redovisning av pågående arbete, verksamhetens utveckling och följsamhet mot uppsatta mål. Exempelvis framgår att tillgängligheten är fortsatt hög inom specialistsjukvården och barn- och ungdomspsykiatrin.

Av rapporten framgår också landstingets breda arbete med den framtida personalförsörjningen. Det handlar bland annat om att skapa en resurspool inom primärvården, språkstudier och praktik för nyanlända med sjukvårdskompetens och läkarutbildning i Kalmar.

Köfri vård

Tillgängligheten vid länets sjukhus har varit stabil de senaste månaderna och resultaten är bland de bästa i landet.

I april fick 83 procent komma till en specialistmottagning på något av länets sjukhus inom 60 dagar, 83 procent fick vänta högst 60 dagar på behandling/operation. Vid landstingsstyrelsens sammanträde redovisades också om återbesök till läkare sker inom så kallat medicinskt måldatum. På Länssjukhuset i Kalmar fick 63 procent av patienterna det i april, vid Västerviks sjukhus 70 procent och vid Oskarshamns sjukhus 59 procent. Väntetiderna på länets akutmottagningar är stabila.

Också psykiatrin fortsätter visa upp hög tillgänglighet, I april fick 94 procent av patienterna komma till ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom 30 dagar. 91 procent fick tid till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Därmed klarade landstinget målet om att 80 procent ska få en tid inom 30 dagar.

Inom vuxenpsykiatrin fick drygt 85 procent av patienterna tid för första besök inom 60 dagar i april.

När det gäller återbesök fick drygt 90 procent av patienterna tid inom medicinskt måldatum i april.

När det gäller primärvården så framgick av redovisningen att Landstinget i Kalmar län tillsammans med Jönköping och Norrbotten har den bästa tillgängligheten på telefon i landet. 85 procent av patienterna får också en tid till läkare inom vårdgarantins sju dagar, det är under rikssnittet som är på 90 procent.

Primärvården ansvarar också för asyl- och flyktinghälsovården som upplevt ett ökat tryck det två senaste åren. Hittills i år har 4 196 personer fått en hälsoundersökning. Det ska jämföras med helårssiffrorna för 2014 och 2015 – 3 304 undersökningar respektive 5 349.

Antalet anslutna till e-tjänsterna på 1177.se fortsätter att öka. 1 maj var 72 100 länsbor anslutna, en ökning med 7 600 sedan årsskiftet. Antalet inloggningar till e-tjänsterna är omkring 25 000-26 000 i månaden i länet.

Kvalitet och patientsäkerhet

Vid den årliga Patient Experience Summit på Cleveland Clinic i USA i maj deltog landstinget som utställare med en poster om landstingets arbete med varje-dag-berättelser och bemötandefilmer. Konferensen samlade 2 100 deltagare från 39 länder och hade 200 föreläsare. Det framkom av informationen av det pågående kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet där det också redogjordes för den senaste trycksårsmätningen och olika pågående aktiviteter.

Landstingsstyrelsen fick också en redogörelse för ett förbättringsarbete vid radiologiska kliniken i Kalmar för att optimera flödet till datortomografiundersökningar för att minska väntetiderna. Genom förskjuten arbetstid och en satsning på planerade undersökningar måndag till torsdag under åtta veckor har antalet undersökning ökat med 40 för varje vecka.