Ny struktur för cancervården

Pressmeddelande 2016-06-07

Landstingsstyrelsen informerades på tisdagen om förslaget till lokal nivåstrukturering som kommer att ske vid sjukhusen i länet.

Det var vid sammanträdet i april som landstingsstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att genomföra en nivåstrukturering, som en följd av nationella beslut och rekommendationer. Uppdraget är att skapa en hållbar och kvalitetssäkrad verksamhet för framtiden. Det är viktigt att sjukhusens akutuppdrag bibehålls. En balanserad arbetsfördelning ska eftersträvas, d v s om operationer av en viss cancerform flyttas till ett sjukhus ska det andra kompenseras med annan kirurgi.

I det förslag som nu finns kommer ingrepp avseende njurcancer att i fortsättningen ske vid Länssjukhuset i Kalmar. Totalt rör det sig om 35-40 ingrepp om året, varav idag 10-15 sker i Västervik. Västerviks sjukhus föreslås utvecklas till ett länscentrum för stenverksamhet, d v s njursten och stenar i urinblåsa och urinledare, samt öppen radikal prostataektomi.

Förändringen inom det urologiska verksamhetsområdet innebär att Västerviks sjukhus efter en nivåstrukturering kommer att behandla fler patienter jämfört med förra året. Länssjukhuset kommer att behandla färre patienter, då annan cancerkirurgi går till regionsjukvård.

Inom den kirurgiska verksamheten föreslås att de totalt 45-50 operationer av ändtarmscancer som görs årligen i länet ska ske vid Länssjukhuset i Kalmar. I dag sker 10-15 ingrepp i Västervik per år.

InIngrepp avseende tjocktarmscancer kommer att fördelas mellan de två sjukhusen, vilket innebär en ökning med cirka 25 operationer årligen i Västervik och motsvarande minskning i Kalmar.