Överskott på 62 miljoner för landstinget

Pressmeddelande 2016-02-01

Landstinget redovisar ett resultat på 62 miljoner kronor för 2015, 72 miljoner sämre än budget. Det är elfte året i rad med ett positivt resultat.

Det framgår av den bokslutsrapport som presenterades på måndagen. Under året ökade skatteintäkterna, utjämning och generella statsbidrag med 4,2 procent medan nettokostnaderna ökade med 6,2 procent.

I resultatet ingår jämförelsestörande poster i form av återbetalning av premie för avtalsförsäkringen på 38 miljoner, vinst vid försäljning av fastigheter motsvarande 28 miljoner och justering av pensionsavsättning med 15 miljoner. Finansnettot är positivt med 87 miljoner kronor till följd av fortsatt god avkastning på pensionskapitalet. Det justerade resultatet enligt balanskravet hamnar på 39 miljoner kronor.

I bokslutsrapporten konstateras att lönekostnaderna ökat med 5 procent, läkemedelskostnaderna med 6,5 procent beroende på nya läkemedel och kostnaderna för bemanningsbolag med 38 procent till 138 miljoner. Däremot har kostnaderna för högspecialiserad vård minskat med 5,7 procent. Dessa kostnader påverkas kraftigt av enskilda vårdfall som kan medföra höga kostnader, vilket var fallet 2014.

Landstingets förvaltningar visar tillsammans en negativ budgetavvikelse på 178 miljoner kronor, vilket berör framför allt sjukhusen, psykiatrin och primärvården. I bokslutsrapporten trycks därför på vikten av att fortsätta arbetet med att få balans mellan intäkter och kostnader inom vården. Det handlar bland annat om effektiviseringsarbete i samtliga förvaltningar, minskning av beroendet av bemanningsföretag, rekrytering och kompetensförsörjning, ny teknik som stöd för förändrat arbetssätt och ett effektivt resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.

Med ett resultat på 62 miljoner under 2015 når inte landstinget det ekonomiska målet om två procents överskott i förhållande till skatteintäkter, utjämnings- och statsbidrag, resultatet uppgår till 0,9 procent. Däremot nås det andra målet om att alla ny- och reinvestering i fastigheter och inventarier ska ske med egna medel utan upplåning.

Under året har landstinget gjort investeringar på 211 miljoner kronor.

Mer information

Krister Björkegren, landstingsdirektör
0490-862 60

Ingeborg Eriksson, ekonomidirektör, biträdande landstingsdirektör
070-642 41 96